Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen Ds 2018:34

Publicerad

Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Ladda ner:

Sverige uppfyller genom befintlig reglering i allt väsentligt de
åtaganden som följer av direktivet. För att fullt ut genomföra
direktivet föreslås i promemorian att det införs en särskild straffskala
för grova fall av subventionsmissbruk med brottsbeteckningen
grovt subventionsmissbruk. Straffet för grovt subventionsmissbruk
föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. I
promemorian föreslås vidare att Ekonomistyrningsverket ska fullgöra
den upplysningsskyldighet som följer av artikel 15.3 i
direktivet. Upplysningsskyldigheten förs enligt förslaget in i
myndighetens instruktion. Slutligen föreslås att Sverige i fråga om
svensk domstols behörighet att döma över brott enligt direktivet ska
lämna vissa underrättelser till kommissionen.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen

    Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt straff för subventionsmissbruk

    EU har antagit ett direktiv om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Direktivet fastställer minimiregler för kriminalisering och påföljder avseende bedrägeri och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot dessa intressen.

Proposition (1 st)

  • Skärpt straff för subventionsmissbruk

    EU har antagit ett direktiv om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Direktivet fastställer minimiregler för kriminalisering och påföljder avseende bedrägeri och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot dessa intressen.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)