Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen ID-nummer: Ds 2018:34

Ansvarig: Justitiedepartementet

Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Ladda ner:

Sverige uppfyller genom befintlig reglering i allt väsentligt de
åtaganden som följer av direktivet. För att fullt ut genomföra
direktivet föreslås i promemorian att det införs en särskild straffskala
för grova fall av subventionsmissbruk med brottsbeteckningen
grovt subventionsmissbruk. Straffet för grovt subventionsmissbruk
föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. I
promemorian föreslås vidare att Ekonomistyrningsverket ska fullgöra
den upplysningsskyldighet som följer av artikel 15.3 i
direktivet. Upplysningsskyldigheten förs enligt förslaget in i
myndighetens instruktion. Slutligen föreslås att Sverige i fråga om
svensk domstols behörighet att döma över brott enligt direktivet ska
lämna vissa underrättelser till kommissionen.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen

    Den 17 augusti 2017 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (SEFI-direktivet) i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 6 juli 2019.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition