Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet Diarienummer: M2018/02563/R

Här kan du ta del av till vilka instanser som Miljö- och energidepartementet har remitterat promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet
senast den 18 januari 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.