Remiss från Socialdepartementet

Remiss promemoria Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit Diarienummer: S2019/00206/SF

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är onsdagen den 6 februari 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.