Remiss av en hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter Diarienummer: Ju2019/01979/L4

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Polismyndighetens hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska  ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 14 februari 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.