Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik Diarienummer: Fi2020/002314/S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Skattereduktion för installation av grön teknik.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredagen den 12 juni 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.