Remiss av promemorian Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen Diarienummer: U2020/05211

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 28 januari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.