Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen U2020/05211

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i examensbeskrivningarna för läkarexamen respektive tandläkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Ändringarna innebär att det anges i bilagan att studenten för respektive examen ska ha fullgjort minst ett visst antal timmars teoretisk och praktisk utbildning.

Ladda ner:

De ändringar som föreslås i promemorian syftar till att i den svenska regleringen tydliggöra de minimikrav avseende studietimmar för läkarutbildning och tandläkarutbildning som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition