Remiss från Finansdepartementet

Remiss av hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering Diarienummer: Fi2019/01983

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 27 april 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.