Remiss av promemoria Genomförande av direktivet (EU) om ändring av direktivet om minimikrav på utbildning av sjöfolk Diarienummer: I2021/01394

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka regeringen remitterat promemorian genomförande av direktivet (EU) 2019/1159 om ändring av direktivet 2008/106/EG om minimikrav på utbildning av sjöfolk

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är den 17 juni 2021. 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.