Remiss från Miljödepartementet

Remiss i ärende om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun Diarienummer: M2021/01774

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 14 oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.