Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon Diarienummer: M2022/01112

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 20 september 2022

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.