Remiss av förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar Diarienummer: LI2023/02924

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har remitterat förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 11 augusti 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.