Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring Diarienummer: Ku2024/00280

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat för Statens kulturråds och Konstnärsnämndens redovisning av uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring.

Remissinstanser:

Remissvar:

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden har av regeringen fått i uppdrag att lämna förslag på hur Konstnärsnämndens uppgifter kan överföras till och
inordnas i Statens kulturråd (Ku2023/01161). Myndigheterna har utöver
detta också fått i uppdrag att vid behov lämna andra förslag som innebär att
myndigheternas uppgifter läggs samman. Statens kulturråd och
Konstnärsnämnden ska enligt uppdraget även analysera konsekvenserna av de förslag som redovisas.

Utgångspunkten är att de uppgifter som myndigheterna har för närvarande
ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna
utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet. Vidare ska organisationsförändringen genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och utgångspunkten ska vara att organisationsförändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden redovisade uppdraget till
regeringen (Kulturdepartementet) den 26 februari 2024 (Ku2024/00280).
Det är denna redovisning som nu är föremål för remittering.

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 20 juni 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...