Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet 2014-2017 Diarienummer: UF2014/9980/UD/SP

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna strategi styr användningen av medel som anslås inom anslagsposten globala insatser för mänsklig säkerhet i regleringsbrevet avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för respektive verksamhetsår. Strategin ska gälla under perioden 2014-2017.

Verksamheten inom ramen för strategin syftar till att bidra till att skapa förutsättningar för människor i konflikt- och postkonfliktsituationer att leva i frihet, säkerhet och rättvisa.