Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2016-2020 Diarienummer: UD2016/17218/AME

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Guatemala inom ramen för denna strategi ska stödja landet i genomförandet av fredsavtalen, och därmed bidra till stärkt demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, konsolidering av freden, lägre våldsnivå och minskad fattigdom. Verksamheten ska också bidra till jämställdhet och förbättrade möjligheter för urfolk. Strategin ska gälla under perioden 2016–2020 och omfattar sammantaget 1 125 miljoner svenska kronor.

Ladda ner:

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld:

  • Ökad mänsklig säkerhet genom fokus på rättsstatens principer, bekämpande av korruption och straffrihet samt minskad tillgång till vapen.
  • Ökad försoning efter den väpnade konflikten.
  • Stärkt kapacitet att förebygga och hantera konsekvenserna av könsbaserat våld.

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter:

  • Stärkta demokratiska institutioner och ökat deltagande i politiska processer.
  • Stärkt respekt för mänskliga rättigheter, med fokus på urfolks samt kvinnors och barns situation.
  • Ökad respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  • Stärkta mark- och nyttjanderättigheter för kvinnor och urfolk inom det småskaliga lantbruket.

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor:

  • Hållbar och klimatanpassad livsmedelsförsörjning, inklusive hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster.
  • Förbättrade förutsättningar för produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för såväl kvinnor som män samt med särskilt beaktande av urfolkens situation.