Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Alla skolor ska vara bra skolor – investeringar för en jämlik skola

Publicerad

Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför prioriterar regeringen insatser för att skapa en jämlik skola.

Foto: Folio bildbyrå

I budgetpropositionen för 2016 investerar regeringen i höjd personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem, personalförstärkningar i skolbiblioteken, höjd ersättning till kommuner för asylsökande barns skolgång och upprustning av utemiljöer för förskolor, skolor och fritidshem. 

Regeringen genomför i budgetpropositionen för 2016 även de i vårbudgetpropositionen aviserade satsningarna på samverkan för bästa skola som bl.a. innebär att staten tar ett tydligare ansvar i stödet till skolhuvudmännen för att höja resultaten i skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar  och satsningar för att höja studieresultaten för nyanlända elever. Regeringen förstärker även stödet till elevhälsan och utökar undervisningstid för att nå kunskapskraven genom statsbidrag till läxhjälp och lovskola  som aviserat i vårbudgetpropositionen. 

Totalt investerar regeringen närmare 660 miljoner kronor i en jämlik skola 2016. Tillsammans med investeringarna på jämlik skola som aviserades i vårbudgeten innebär det satsningar på totalt cirka 1,8 miljarder kronor 2016.

Höjd personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem
Bra fritidshem kan bidra till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för alla elever. Ett väl fungerande fritidshem kan öka jämlikheten genom att erbjuda ytterligare möjligheter till lärande, särskilt till de elever som behöver detta. Men trots att allt fler elever går i fritidshem har resurserna till fritidshemmen inte ökat i samma takt. Grupperna växer och personaltätheten minskar.

För att fritidshemmets utbildning ska hålla god kvalitet och vara anpassad till att stimulera elevers lärande och utveckling investerar regeringen 250 miljoner kronor 2016 och beräknar för de kommande åren 500 miljoner kronor/år för insatser inom fritidshemmet. Satsningen föreslås bestå i huvudsak av ett statsbidrag för att höja personaltätheten, men även till viss del av insatser för att på andra sätt höja kvaliteten på undervisningen.

Personalförstärkningar i skolbiblioteken
Bemannade skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet. Men enligt den nationella biblioteksstatistiken från 2014 går bara omkring hälften av eleverna i landet i skolor som har tillgång till skolbibliotek där det finns bemanning för skolbiblioteksverksamhet minst 20 timmar i veckan. I 90 kommuner saknas helt enskilda skolbibliotek som har minst 20 timmar avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet.

Regeringen anser att insatser bör genomföras som syftar till att stärka skolbibliotekens roll för elevernas läslust och läsförmåga. I budgetpropositionen 2016 föreslår  regeringen att 15 miljoner kronor avsätts för personalförstärkningar i 2016. För de kommande åren dubbleras satsningen till 30 miljoner kronor per år. Med dessa resurser beräknas skolbiblioteken kunna få personalförstärkningar på deltid med upp till 300 personer.

Höjd ersättning till kommuner för asylsökande barn
De kommuner som tar emot asylsökande elever, behöver få ett utökat ekonomiskt stöd för att bättre kunna erbjuda god utbildning till dessa elever. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen 2016 att schablonersättningen till kommuner för asylsökande barns skolgång höjs med 50 procent. Detta innebär en väsentlig förbättring av kommunernas förutsättningar att ordna ett bra mottagande för de asylsökande barnen. Schablonersättningen kan användas till introduktion i grundskola, gymnasieskola, förskola eller fritidshem för de behov som huvudmännen bedömer är nödvändiga för att förenkla integrationen av asylsökande barn.

I budgetpropositionen föreslås satsningen uppgå till 393 miljoner kronor 2016. För 2017 beräknas 291 miljoner kronor 2017, 243 miljoner kronor 2018 och 224 miljoner kronor 2019.

Alla skolor ska vara bra skolor
Regeringens målsättning är att alla skolor ska vara bra skolor. Investeringarna i budgetpropositionen för 2016 fokuserar på att skapa en välfungerande pedagogisk infrastruktur som stärker tiden mellan lärare och elev.

I budgetpropositionen för 2016 genomförs även de investeringar för en jämlik skola som aviserades i vårbudgetpropositionen för en jämlik skola som genomförs nästa år. Det handlar om investeringar i en utbyggd elevhälsa, möjlighet till mer undervisningstid för att nå kunskapskraven (såsom lovskola eller läxhjälp) och det fortsatta genomförandet av Samverkan för bästa skola.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.