Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Nytt kunskapslyft

Publicerad

Regeringen prioriterar utbildning för vuxna i ett nytt kunskapslyft. Det handlar både om fler permanenta utbildningsplatser och förutsättningar för högre kvalitet - på högskolor och universitet, på yrkeshögskolan, på folkhögskolor och i den kommunala vuxenutbildningen (komvux och yrkesvux). Till kunskapslyftet räknas även de insatser som görs inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) och på studieförbund.

Utöver de utbildningsplatser som redan aviserats i regeringens vårändringsbudget tillkommer nu ännu fler utbildningsplatser på komvux/yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskola. Dessutom avser regeringen att lämna ett förslag om att det bör införas en rätt till komvux som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskola samt till särskild behörighet till högskolestudier. Det innebär att alla behöriga till vuxenutbildning ska få rätt att läsa kurser på komvux för att slutföra gymnasiet eller för att kunna söka sig vidare till högre studier.

Fullt utbyggt omfattar det nya kunskapslyftet, inklusive utbildningsplatser avsedda för personer inom ramen för arbetsmarknadsreformer, över 51 000 utbildningsplatser. Då personer inte alltid läser ett helt års utbildning utan endast kurser kan en utbildningsplats räcka till långt fler personer. Kunskapslyftet kan alltså ge ett mycket stort antal personer nya utbildningsmöjligheter.

Nedan presenteras kunskapslyftets delar och de satsningar som görs i budgetpropositionen för 2016 mer ingående.

Yrkeshögskolan
På yrkeshögskolan finns utbildningar på eftergymnasial nivå för att utbilda sig inom olika yrken. Alla utbildningar utformas i tät samverkan med arbetslivet och nio av tio av de som studerat på yrkeshögskolan har jobb året efter examen.

Regeringen föreslår nu att 251 miljoner kronor avsätts år 2016 för att finansiera motsvarande 2 500 utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Följande år utökas det till 605miljoner kronor, motsvarande 6 000 utbildningsplatser. Det motsvarar en ökning av antalet utbildningsplatser med drygt tjugo procent. Tillskottet i budgetpropositionen innebär att yrkeshögskolan får medel motsvarande över 30 000 permanenta utbildningsplatser när reformen är helt genomförd.

Dessutom har Utbildningsdepartementet skickat en departementsskrivelse med förslag om yrkeshögskolans fortsatta utveckling på remiss. Den innehåller bland annat förslag som innebär mer långsiktiga förutsättningar för yrkeshögskoleutbildningarna och att det, under vissa förutsättningar, ska bli möjligt att läsa fristående kurser på yrkeshögskolan och inte som idag när man endast kan läsa program.

Folkhögskolan
Folkhögskolans pedagogik kan ge det stöd och den stimulans som många som inte har fullföljt en utbildning i det reguljära utbildningssystemet behöver. För nyanlända kvinnor och män kan folkhögskolan vara en väg in i det svenska utbildningssystemet och samtidigt ge bra förutsättningar för att lära sig svenska.

För att fler människor ska kunna få grundläggande behörighet till högskolestudier eller en yrkesinriktad utbildning föreslår regeringen därför att folkhögskolans allmänna och särskilda kurser tillförs medel motsvarande 1 000 platser årligen från och med år 2016. Det utöver de 2 000 platser årligen på allmän kurs som aviserades i vårändringsbudgeten.

Dessutom föreslår regeringen att medel tillförs motsvarande 1 000 platser på studiemotiverande kurser och medel motsvarande 1 000 platser på yrkesutbildning för långtidsarbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken

Komvux och yrkesvux
Inom kommunernas vuxenutbildning (komvux) finns möjlighet att läsa kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskola) samt på gymnasial nivå – både teoretiska kurser och yrkesinriktade kurser bland annat genom det som kallas yrkesvux. Även sfi ingår från och med 1 januari 2016 i komvux.

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att komvux och yrkesvux tilldelas medel motsvarande 9 200 utbildningsplatser. Detta utöver de 10 000 platser på komvux och yrkesvux som redan har aviserats i vårändringsbudgeten.

Rätt till komvux
Idag är en fullständig gymnasieutbildning närmast en förutsättning för att få ett jobb och kraven på även högre studier för jobb blir allt fler. På komvux kan man läsa färdigt en oavslutad gymnasieutbildning för att sedan jobba eller för att studera vidare. Idag skiljer sig möjligheterna till detta åt mellan kommunerna.

I budgetpropositionen för 2016 aviserar regeringen därför ett förslag om rätt till komvux. Det innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning på komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier. Det betyder att det oavsett var man bor och när man i livet bestämmer sig för att läsa klart gymnasiet, eller vill läsa till ämnen som gör att man kan läsa vidare på universitetet eller få motsvarande grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ska kunna göra det. 

För rätt till komvux beräknar regeringen 537 miljoner kronor per år från och med 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.