Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är ett prioriterat arbete för regeringen. Det är ett arbete som sker på flera nivåer – globalt, inom EU och nationellt. I Sverige finns flera myndigheter, både tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande, som berörs av frågan.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner, samt i förlängningen den reala ekonomin och den allmänna säkerheten. Förtroendet för det finansiella systemet kan snabbt skadas om dess institutioner förknippas med illegala tillgångar och penningtvätt eller används för att finansiera terrorister eller terroristorganisationer.

Regeringen prioriterar arbetet med att motverka att det finansiella systemet inte utnyttjas för systemhotande brottslighet som penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett finansiellt system som möjliggör penningtvätt och finansiering av terrorism får allvarliga effekter på ett samhälle och kan i förlängningen hota både den allmänna säkerheten och den samhällsekonomiska utvecklingen. Regeringen fäster därför stor vikt vid de möjligheter för brottsbekämpning som uppstår när myndigheterna effektivt kan hindra illegala finansiella flöden, och anser att en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är en central del i skapandet av ett robust finansiellt system.

– Den här regeringen har prioriterat arbetet mot penningtvätt och stärkt lagstiftningen. Men arbetet tar aldrig slut eftersom den ekonomiska brottsligheten hittar nya vägar. I augusti 2017 fick vi ny lagstiftning på plats och sedan januari 2018 har vi inrättat ett samordningsorgan för att myndigheter ska kunna jobba mer effektivt tillsammans, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Debattartikel: Ny lag slår mot de kriminellas tillgångar
Debattartikel: Låt inte bitcoin bli terrorns nya vapen
Debattartikel: Skärp lagarna mot terrorfinansiering
Debattartikel: Tätare samarbete ska strypa resurser till IS
Artikel: Bekämpning av terrorism

Myndighetssamverkan

Inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism finns ett antal olika myndigheter involverade med olika roller och funktioner. Därtill finns ett antal olika verksamhetsutövare som alla har skyldigheter enligt den befintliga penningtvättsregleringen. Det finns kunskap och kompetens samlad på olika ställen som kan vara till nytta för systemet i sin helhet. För att den samlade kunskapen och kompetensen ska kunna göra nytta för systemet i sin helhet krävs god samverkan, dialog samt effektivt utbyte myndigheterna sinsemellan samt mellan myndigheterna och verksamhetsutövare.

Infografik: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Nationell strategi och riskbedömningar

Sedan 2014 finns "En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism". Strategin grundar sig på den kunskap som finns om de hot, sårbarheter och risker som Sverige är exponerat för och syftar till att ange målsättningar, prioriteringar och åtgärder som behöver vidtas på kort och lite längre sikt.

Strategin pekar ut fem prioriterade områden som utgör utgångspunkter för arbetet som bedrivs på området.

  1. Kunskapsbehov
  2. Särskilda fokusområden
  3. Samverkan
  4. Informationshantering
  5. Regleringsåtgärder

Inom dessa prioriterade områden lyfts ett antal åtgärder fram som syftar till att uppfylla målen om en effektiv och ändamålsenligt utformad regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skr. 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Det finns även en nationell strategi beträffande bekämpning av terrorism som också har betydelse för arbetet mot finansiering av terrorism.

Skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism

Riskbedömningar

Nationell riskbedömning penningtvätt
Nationell riskbedömning finansiering av terrorism
EU-kommissionens supranationella riskbedömning

Ytterligare rapporter

Försvarshögskolans rapport: Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016
Brås rapport: Penningtvätt och annan penninghantering
Försvarshögskolans rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes

Financial Action Task Force (FATF) global standardsättare

I syfte att skydda integriteten i de internationella finansiella systemen och motverka att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism måste länder både på nationell nivå och genom internationellt samarbete vidta administrativa, operativa och rättsliga åtgärder. Detta är utgångspunkten för det arbete som bedrivs globalt av den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF). Sverige är sedan 1989 en av 37 medlemmar.

FATF:s 40 rekommendationer
Metodologin 

Vägledningar

FATF arbetar löpande med att ta fram och utveckla vägledning och s.k. Best practice i syfte att stödja länder och verksamhetsutövare i tillämpningen av de 40 rekommendationerna.

Counter-Proliferation Financing
Financing of Recruitment for Terrorist Purposes
Criminalising Terrorist Financing
Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence
Private Sector Information Sharing
Guidance on Correspondent Bank Services
Terrorist Financing in West and Central Africa
Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold
Best Practices on Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8)
Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies
Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant
Guidance on Transparency and Beneficial Ownership
Risk-Based Approach for the Banking Sector
Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates Risk of terrorist abuse in non-profit organisations
Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds
Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services

Pressmeddelanden FATF

April 2018: International conference on combating the financing of Daesh and Al-Qaeda, 25–26 April 2018
February 2018: Outcomes of the FATF Plenary, 21–23 February 2018
November 2017: Outcomes of the Joint FATF/GAFILAT Plenary, Buenos Aires, 1–3 November 2017
June 2017: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Valencia, 21-23 June 2017
February 2017: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris, 22-24 February 2017
October 2016: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris, 19-21 October 2016
June 2016: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Busan Korea, 22–24 June 2016
February 2016: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris
December 2015: The Financial Action Task Force leads renewed global effort to counter terrorist financing
October 2015: Outcomes of the FATF Plenary meeting, Paris
June 2015: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Brisbane
February 2015: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris

Utvärderingar

Fjärde rundans utvärderingar av FATF-medlemmar.

Sverige
Pressmeddelande: God nivå på Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt FATF

Australien
Belgien
Danmark
Island
Irland
Italien
Kanada
Malaysia
Mexiko
Norge   (första uppföljningsrapport)
Portugal
Schweiz
Singapore
Spanien   (första uppföljningsrapport)
USA
Österrike    (första uppföljningsrapport)

Högriskjurisdiktioner & internationella sanktioner

FATF bedriver inom ramen för sin arbetsgrupp ICRG (International Cooperation Review Group) ett arbete för att säkerställa att de 40 rekommendationerna (länk ovan) tillämpas på ett korrekt och effektivt sätt globalt. Arbetet går ut på att identifiera de jurisdiktioner i världen som uppvisar allvarliga strategiska brister i sina regimer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Identifieringen sker genom att FATF efter varje plenarmöte publicerar ett skriftligt uttalande med listning av relevanta jurisdiktioner (s.k. public statement) i två grupper:

1. De jurisdiktioner som medlemmarna av FATF och andra länder uppmanas att vidta aktiva motåtgärder gentemot för att skydda det internationella systemet från löpande och allvarliga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som har sitt ursprung från dessa jurisdiktioner.

2. De jurisdiktioner som uppvisar strategiska brister men som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med dem. Beträffande dessa jurisdiktioner uppmanas medlemmarna av FATF att särskilt ta hänsyn till och hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som uppstår därifrån.

I Sverige publicerar och uppdaterar Finansinspektionen löpande en länk till uttalandet från FATF som de finansiella verksamhetsutövarna förväntas tillämpa i sin dagliga verksamhet.

FATF:s Public Statements på Finansinspektionens webbplats

Internationella sanktioner

FN:s säkerhetsråd har enligt FN-stadgan mandat att besluta om internationella sanktioner för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Därför finns ett antal sanktionsregimer på plats. På EU-nivå genomförs FN-beslutade sanktioner i förordningsform. Dessa förordningar är direkt tillämpliga i Sverige. Två relevanta sanktionsregimer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är de som följer av resolutionerna 1267 (1999) och 1373 (2001).

Regeringen (Utrikesdepartementet) har en webbsida med information om samtliga aktuella sanktionsregimer.

Sanktioner