Artikel från Finansdepartementet

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad · Uppdaterad

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är ett prioriterat arbete för regeringen. Det är ett arbete som sker på flera nivåer – globalt, inom EU och nationellt. I Sverige finns flera myndigheter, både tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande, som berörs av frågan.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner, samt i förlängningen den reala ekonomin och den allmänna säkerheten. Förtroendet för det finansiella systemet kan snabbt skadas om dess institutioner förknippas med illegala tillgångar och penningtvätt eller används för att finansiera terrorister eller terroristorganisationer.

Myndighetssamverkan

Inom området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism finns ett antal olika myndigheter involverade med olika roller och funktioner. Därtill finns ett antal olika verksamhetsutövare som alla har skyldigheter enligt den befintliga penningtvättsregleringen. Det finns kunskap och kompetens samlad på olika ställen som kan vara till nytta för systemet i sin helhet. För att den samlade kunskapen och kompetensen ska kunna göra nytta för systemet i sin helhet krävs god samverkan, dialog samt effektivt utbyte myndigheterna sinsemellan samt mellan myndigheterna och verksamhetsutövare.

Infografik: Finansdepartementet / Regeringskansliet

Nationell strategi och riskbedömningar

Sedan 2014 finns "En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism". Strategin grundar sig på den kunskap som finns om de hot, sårbarheter och risker som Sverige är exponerat för och syftar till att ange målsättningar, prioriteringar och åtgärder som behöver vidtas på kort och lite längre sikt.

Skr. 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Det finns även en nationell strategi mot terrorism som samspelar med arbetet mot finansiering av terrorism.

Skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism

Riskbedömningar

Nationell riskbedömning 2019
Nationell riskbedömning penningtvätt 2013
Nationell riskbedömning finansiering av terrorism 2014
EU-kommissionens supranationella riskbedömning 2017

Ytterligare rapporter

Försvarshögskolans rapport: Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016
Brås rapport: Penningtvätt och annan penninghantering
Försvarshögskolans rapport: Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes

 

Financial Action Task Force (FATF) global standardsättare

Bild på finansminstern från ministermöte
Finansminister Magdalena Andersson talar på FATF:s ministermöte i april 2019 Foto: FATF

I syfte att skydda integriteten i de internationella finansiella systemen och motverka att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism måste länder både på nationell nivå och genom internationellt samarbete vidta administrativa, operativa och rättsliga åtgärder. Detta är utgångspunkten för det arbete som bedrivs globalt av den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF). Sverige är sedan 1989 en av 38 medlemmar.

FATF:s 40 rekommendationer
Metodologin
FATF:s mandat inkl. ministerdeklaration från april 2019

Vägledningar

FATF arbetar löpande med att ta fram och utveckla vägledning och s.k. Best practice i syfte att stödja länder och verksamhetsutövare i tillämpningen av de 40 rekommendationerna.

Risk-based Approach for Legal Professionals
Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers
Risk-based Approach for the Accounting Profession
Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector
Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector
Counter-Proliferation Financing
Financing of Recruitment for Terrorist Purposes
Criminalising Terrorist Financing
Guidance on AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence
Private Sector Information Sharing
Guidance on Correspondent Bank Services
Terrorist Financing in West and Central Africa
Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold
Best Practices on Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8)
Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies
Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant
Guidance on Transparency and Beneficial Ownership
Risk-Based Approach for the Banking Sector
Financial flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates Risk of terrorist abuse in non-profit organisations
Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds
Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services
Concealment of Beneficial Ownership
Anti-money Laundering and Counter-terrorist Financing for Judges and Prosecutors
Professional Money Laundering
Financial Flows from Human Trafficking

Pressmeddelanden FATF

June 2019: Outcomes of the FATF Plenary, 16–21 June 2019
February 2019: Outcomes of the FATF Plenary, 20–22 February 2019
October 2018: Outcomes of the FATF Plenary, 17–19 October 2018
June 2018: Outcomes of the FATF-MENAFATF Joint Plenary, 27–29 June 2018
April 2018: International conference on combating the financing of Daesh and Al-Qaeda, 25–26 April 2018
February 2018: Outcomes of the FATF Plenary, 21–23 February 2018
November 2017: Outcomes of the Joint FATF/GAFILAT Plenary, Buenos Aires, 1–3 November 2017
June 2017: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Valencia, 21-23 June 2017
February 2017: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris, 22-24 February 2017
October 2016: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris, 19-21 October 2016
June 2016: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Busan Korea, 22–24 June 2016
February 2016: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris
December 2015: The Financial Action Task Force leads renewed global effort to counter terrorist financing
October 2015: Outcomes of the FATF Plenary meeting, Paris
June 2015: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Brisbane
February 2015: Outcomes of the Plenary meeting of the FATF, Paris

Utvärderingar

Fjärde rundans utvärderingar av FATF-medlemmar.

Sverige
Pressmeddelande: God nivå på Sveriges system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt FATF

Sveriges första uppföljningsrapport

Australien (första uppföljningsrapport)
Belgien  (första uppföljningsrapport) 
Danmark (första uppföljningsrapport)
Finland
Irland
Island
Israel
Italien (första uppföljningsrapport )
Kanada
Kina
Malaysia (första uppföljningsrapport)
Mexiko
Norge   (första) (andra uppföljningsrapport)
Portugal
Schweiz
Singapore
Spanien   (första uppföljningsrapport) 
Storbritannien
USA
Österrike  (första) (andra uppföljningsrapport)

Högriskjurisdiktioner & internationella sanktioner

FATF identifierar löpande de jurisdiktioner i världen som uppvisar allvarliga strategiska brister i sina regimer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Efter varje plenarmöte publicerar FATF ett skriftligt uttalande (s.k. public statement) med listning av dessa jurisdiktioner i två grupper:

1. De jurisdiktioner som medlemmarna av FATF och andra länder uppmanas att vidta aktiva motåtgärder gentemot för att skydda det internationella systemet från löpande och allvarliga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som har sitt ursprung från dessa jurisdiktioner.

2. De jurisdiktioner som uppvisar strategiska brister men som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med dem. Beträffande dessa jurisdiktioner uppmanas medlemmarna av FATF att särskilt ta hänsyn till och hantera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som uppstår därifrån.

I Sverige publicerar och uppdaterar Finansinspektionen löpande en länk till uttalandet från FATF som de finansiella verksamhetsutövarna förväntas tillämpa i sin dagliga verksamhet.

FATF:s Public Statements på Finansinspektionens webbplats

Internationella sanktioner

FN:s säkerhetsråd har enligt FN-stadgan mandat att besluta om internationella sanktioner för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Därför finns ett antal sanktionsregimer på plats. På EU-nivå genomförs FN-beslutade sanktioner i förordningsform. Dessa förordningar är direkt tillämpliga i Sverige. Två relevanta sanktionsregimer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är de som följer av resolutionerna 1267 (1999) och 1373 (2001).

Regeringen (Utrikesdepartementet) har en webbsida med information om samtliga aktuella sanktionsregimer.

Sanktioner