Stora utmaningar som kräver samverkan

På statsministerns uppdrag ska arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samordna och inrikta regeringens arbete med flyktingsituationen. Det betyder att hon ska skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända. Övriga statsråd behåller sina ansvarsområden, men Ylva Johanssons uppgift är att identifiera och samordna de politiska initiativ inom samtliga politikområden som krävs för att vi ska klara den samhällsutmaning vi nu står inför. Det handlar om att bygga ett Sverige som håller ihop.

Under 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige, varav drygt 35 000 ensamkommande barn. När antalet asylsökande var som högst under november månad kom mer än 10 000 personer i veckan för att söka asyl i Sverige. Sverige har aldrig tidigare tagit emot ett så stort antal människor under så kort tid. Att antalet asylsökande nu minskat innebär inte att utmaningen för mottagandet av nyanlända är över - många har fått eller väntas få uppehållstillstånd och ska etablera sig i Sverige på ett bra sätt. De som får stanna ska arbeta och bidra till den gemensamma välfärden och bli en del av samhällsgemenskapen.

Arbetsmarknadsministerns uppdrag är att skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända liksom att identifiera och samordna de politiska initiativ som krävs för att hela kedjan från ankomst till etablering ska fungera. Det handlar om att bygga ett samhälle som håller ihop och strategiska beslut som minskar segregationen.

När en kommun tar emot asylsökande, utöver de nyanlända som redan finns i kommunen, innebär det bland annat att fler nya elever börjar skolan, fler bostäder behövs och socialtjänsten får nya utmaningar - särskilt kring ensamkommande barn och unga. Behoven ökar även inom hälso- och sjukvården, vilket också påverkar landstinget.

Det behövs en samlad överblick över alla de olika samhällsfunktioner och politikområden som berörs av migrationen.

Landets förskolor och skolor har fått tusentals fler nyanlända barn och elever under 2015 och 2016. Sverige behöver klara lärarförsörjningen och organisera undervisningen för de nyanlända eleverna så att de ges goda möjligheter att klara skolans mål.

För att nyanlända snabbare ska få en kommunplacering har regeringen föreslagit en ny lag som trädde i kraft den 1 mars 2016. Den nya bosättningslagen tvingar alla kommuner att bidra. Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort på många orter.

Kommunernas överförmyndarnämnder måste få fram fler gode män och ställföreträdande vårdnadshavare till de ensamkommande barnen.

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadspolitiken måste klara att tillvarata och komplettera kompetensen hos det stora antal nyanlända som förväntas delta i etableringsuppdraget.

Hälso- och sjukvården står inför flera utmaningar, bland annat att erbjuda hälsoundersökningar till alla asylsökande.

Rättsväsendet berörs bland annat i frågor som gäller återvändande. Ett fungerande asyl- och mottagningssystem förutsätter att personer som har fått ett slutligt avslag på sin asylansökan återvänder till sina hemländer.

Samverkan krävs

Ett bra mottagande kräver samverkan mellan flera olika aktörer. Staten, landstingen, regionerna och kommunerna måste samverka. Likaså måste den offentliga sektorn samverka med företagen och med civilsamhället för att nå framgång. Civilsamhällets organisationer har en viktig betydelse i det pågående arbetet.

Den stora demografiska utmaningen för Sverige, och för de flesta västländer, gäller hur allt färre i yrkesverksam ålder ska kunna försörja allt fler äldre. Stora delar av svensk arbetsmarknad lider brist på arbetskraft. Den offentliga sektorn har stora rekryteringsbehov under de kommande åren, men även en stor del av de svenska företagen anger att brist på utbildad arbetskraft bromsar deras tillväxt. Därför ligger regeringens fokus på att förbättra nyanländas förutsättningar att snabbt komma i utbildning eller arbete, i syfte att tillvarata den kompetens som nyanlända bär med sig och för att vi ska bli fler som bidrar till den gemensamma välfärden.