Artikel från Justitiedepartementet

Avtal mellan Sverige och Afghanistan om återtagande

Publicerad Uppdaterad

Sverige och Afghanistan har den 5 oktober 2016 ingått ett samförståndsavtal om återtagande av personer som har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

Avtalet kan bidra till att korta väntetiderna för personer som ska återvända hem och bidra till en mer välordnad och förutsägbar process i återvändandet, både för ansvariga myndigheter och för de enskilda individer som berörs.

– Avtalet reglerar den ordning som ska gälla när personer återvänder till Afghanistan. Till exempel att återvändande i första hand ska genomföras självmant och att parterna ska se till att nödvändiga resehandlingar utfärdas inför hemresa. I andra hand med tvång om det är nödvändigt, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Avtalet är helt i linje med folkrättsliga förpliktelser om alla staters skyldighet att återta egna medborgare, och syftar till att underlätta genomförandet av återvändande.

Överenskommelsen ändrar ingenting i fråga om den individuella prövning med möjlighet till överklagan som alltid görs i Sverige och omfattar endast personer som, efter sådan prövning, inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

Återvändande sker både självmant och till viss del med tvång redan idag. Detta avtal syftar till att tydligare sätta ramarna för detta.

Fakta om samförståndsavtalet

Avtalet bestämmer inte vem som får asyl eller inte. Det är relevanta myndigheter, och inte regeringen, som gör en enskild prövning av ansökningar om asyl.