Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Om vikten av att läsa

Publicerad

Hösten 2016 tillsatte regeringen en Läsdelegation under ledning av stadsbibliotekarie Katti Hoflin. Läsdelegationen är del av regeringens satsning Hela Sverige läser för barnen. Uppdraget är att samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan.

  • De sitter tillsammans i seminarielokalen, strax innan seminariet ska börja.

    Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin på Läsdelegationens seminarium om vikten av att läsa.

    Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

  • De sitter på rad i publiken.

    Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen, och delegationens ledamöter Martin Widmark, Johan Unenge, Nisha Besara och Ann-Helén Laestadius. I delegationen ingår också Ulf Fredriksson och Monica Widman-Lundmark.

    Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

Statsråden Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin inledningstalade på Läsdelegationens seminarium om vikten att läsa.

- Att kunna läsa, att förstå ords betydelse och kunna hantera en text är inte bara viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället, läsningen kan också öppna dörrar till nya världar och insikter. Litteraturen är för många en källa till inspiration, nya insikter, mod och livslust. Den utvecklar oss som människor och är dessutom något som varje barn har rätt till, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

- Att kunna läsa och skriva spelar en avgörande roll för delaktigheten i det demokratiska samhället. Man ska kunna bilda sig en egen uppfattning, få perspektiv utanför sin egen filterbubbla och uttrycka sina egna erfarenheter. Därför måste hela vuxenvärlden hjälpas åt med att bygga en bildningskultur där alla barn får goda förutsättningar att lära sig läsa och skriva, och därmed kan självförverkliga sig som samhällsmedborgare, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Syftet med seminariet var att få en gemensam plattform att samtala utifrån och att skapa mötesplatser och nätverk för aktörer som arbetar med läsning i och utanför skolan, t.ex. representanter från kultur- och utbildningsförvaltningar, läs- och skrivutvecklare i skolan, skol- och folkbibliotekarier, representanter från föreningslivet, intresseorganisationer och elevrådsorganisationer.

Läsdelegationens arbete

Läsdelegationens inledande arbete har handlat om att skapa en överblick över vad som redan görs, vad av det som fungerar bra och kan utvecklas men även var det finns brister som behöver åtgärdas.

Läsdelegationen har identifierat några områden som är särskilt viktiga för att barn och ungas läsförståelse ska förbättras, och för att barn och unga ska få en starkare lust och motivation att läsa. Det handlar bland annat om lärares kompetens inom läs- och skrivfrågor, att det behöver finnas vuxna förebilder kring läsning, vikten av tidiga insatser, exempelvis i samverkan med BVC, förskola och skola, och behovet av välfungerande skolbibliotek som ses som en pedagogisk resurs i skolans verksamhet.

- Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa, och läsningen ger oss möjligheter att erövra ett rikt språk som är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld. För att barn och unga ska erövra ett rikt språk måste de utveckla sin motivation och lust att läsa, såväl i som utanför skolan. Tidiga insatser spelar stor roll för barns fortsatta kunskapsutveckling och sociala utvecklig. Det är därför av stor vikt att vuxna i barnens närhet exempelvis läser för dem från en tidig ålder, såväl i hemmet som i förskolan. Likaså är det viktigt att läsning finns under barns och ungas fritid i form av exempelvis vuxna förebilder inom idrottsrörelser eller föreningsliv, säger Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen.

Lässatsningar från regeringen:

Läsdelegationen

Läsdelegationens uppdrag är att samordna läsfrämjande insatser inom och utanför skolan. Det finns en rad bra initiativ och insatser inom skola, kulturliv, föreningsliv och idrott, och syftet med en samordning är att öka effekten av dem. Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Uppdraget ska slutredovisas i mitten av 2018.

Bokstart – läsinspiration till småbarnsföräldrar i socioekonomiskt utsatta områden

Regeringen kommer att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart, som syftar till att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling. Satsningen riktar sig till föräldrar med små barn och innebär att framför allt barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att nå dem med inspiration och information kring läsning. Delar av Bokstart riktas i dag till socioekonomiskt utsatta områden, och regeringen vill utvidga satsningen till fler kommuner och regioner.

Utvidga Läslyftet till förskola och skolbibliotek

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Fortbildningen syftar till att utveckla kvaliteten i undervisningen genom att ge lärare fler verktyg och perspektiv för att arbeta med elevernas läs- och skrivutveckling. Regeringen avser utöka Läslyftet till att även omfatta förskollärare och skolbibliotekarier.

Ytterligare reformer för att förstärka läsningen

Regeringen gör utöver insatserna inom Hela Sverige läser med barnen ett flertal ytterligare reformer för att förstärka läsningen inom såväl Utbildningsdepartementets som Kulturdepartementets ansvarsområden. Det handlar bland annat om en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, förstärkt specialpedagogisk kompetens i skolan, personalförstärkningar i skolbibliotek och en nationell biblioteksstrategi.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.