Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Regeringen prioriterar universell utformning med tillgänglighet för alla

– Principen om universell utformning innebär att samhället ska vara tillgängligt för så många som möjligt och är högt prioriterad av regeringen. Utmaningen nu är att konkretisera principen.
Det sa statsrådet Åsa Regnér när hon måndagen den 29 maj träffade Funktionshindersdelegationen.

Två leende kvinnor
Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, berättade om regeringens politik för bostäder och digitalisering. Statsrådet Åsa Regnér talade om den proposition om funktionshinderspolitik som regeringen nyligen lämnat till riksdagen. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Mötet handlade till stor del om den proposition för funktionshinderspolitiken som regeringen nyligen överlämnat till riksdagen. Åsa Regnér gick under mötet igenom propositionens förslag.

Samhället ska ta tillvara allas kunskaper, kompetenser och erfarenheter

Den kommande politiken tar sitt ursprung i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Den ska vara en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle där människors olika bakgrund och förutsättningar inte ska avgöra möjligheterna för delaktighet i samhället.

– I ett samhälle tillgängligt för så många som möjligt kan allas kunskaper, kompetenser och erfarenheter tas tillvara. Det är bra för enskilda individer, men det är också något vi alla tjänar på, något som är bra för Sverige som land, sa Åsa Regnér.

En del av mötestiden användes också till att utbyta synpunkter och idéer samt diskutera hur regering och funktionshindersrörelsen gemensamt kan arbeta vidare för att nå ett bra resultat.

Politik för bostäder och digitalisering

Susanne Åkesson, politiskt sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, medverkade vid mötet. Susanne Åkesson berättade om regeringens politik för bostäder och digitalisering som också är viktiga områden i regeringens proposition för funktionshinderspolitiken.

Universell utformning för långsiktig hållbarhet

Ines Uusman, 1:a vice ordförande i Funktionsrätt Sverige, berättade därefter om Universell utformning för långsiktig hållbarhet. Därefter följde en frågestund om principen om universell utformning och tillgänglighet i byggd miljö kopplat till undantag i bygglagstiftning och tillfälliga bygglov. Frågor ställdes också om digitalisering i relation till tillgänglighet och även med koppling till hjälpmedel.

Kanslirådet Emelie Lindahl informerade därefter om det tionde statspartsmötet om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som den 13 till 15 juni 2017 genomförs i Förenta nationernas högkvarter i New York.

Mötet avslutades med att departementssekreterare Christina Velander informerade om läget i förhandlingarna om Tillgänglighetsdirektivet som nu pågår under det maltesiska EU-ordförandeskapet.