Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Publicerad

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällsorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällsorganisationer och vilar på sex principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, samt mångfald.

Anslutning till de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena är resultatet av en bred dialog mellan regeringen och det civila samhället. De riktar sig till hela det civila samhället. Civilsamhällets organisationer välkomnas att meddela sitt aktiva stöd för åtagandena. Ett aktivt ställningstagande för de gemensamma åtagandena skapar en legitimitet för åtagandena och stärker deras mandat över tid. De gemensamma åtagandena är dock helt frivilliga och en anslutning innebär inga formella förpliktelser.

Vill du ansluta din organisation till de gemensamma åtagandena mejlar du namn på organisationen samt kontaktperson till den organisatoriska brevlådan för de gemensamma åtagandena. Har du några frågor eller synpunkter som rör de gemensamma åtagandena är du också välkommen att kontakta UD.

Mejladressen för alla anmälningar och frågor som rör de gemensamma åtagandena är [email protected].

Kontakter med det civila samhället

För att nå ut till det civila samhällets organisationer har arbetsgruppen tagit fram en kontaktlista. Listan kommer bland annat att användas för kommunikation med civilsamhällesorganisationer om de gemensamma åtagandena och i samband med inbjudningar till olika evenemang.
De organisationer som är intresserade av att följa dialogen inom ramen för de gemensamma åtagandena men som idag inte finns med på listan ombes skicka en förfrågan till adressen ovan. Det gäller även en organisation som idag återfinns på listan som vill bli borttagen därifrån.

Arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena fastställer att en representativ arbetsgrupp utses som kontinuerligt följer upp och utvärderar åtagandena. Arbetsgruppen består av representanter från det civila samhället och UD. I arbetsgruppen deltar även Sida som observatör.

Vid civilsamhällesforumet den 13 februari 2017 valdes nya representanter till arbetsgruppen. Vid mötet fastslogs även att ägarskapet och ansvaret för arbetsgruppen skulle delas bland arbetsgruppens medlemmar. En viktig uppgift för den nytillträdda arbetsgruppen blir att utvärdera och se över ifall det finns ett behov att revidera de gemensamma åtagandena.

Ett konstituerande möte med den nya arbetsgruppen ägde rum den 16 mars 2017. Vid detta möte diskuterades arbetsgruppens uppdrag, slutsatserna från civilsamhällesforumet den 13 februari 2017 och kommunikationen av de gemensamma åtagandena.

Forum med det civila samhället 2017

Inom ramen för de gemensamma åtagandena bjöd regeringen den 13 februari 2017 in svenska civilsamhällesorganisationer till det årliga civilsamhällesforumet för att diskutera utvecklings- och biståndsfrågor. Civilsamhället fick då möjlighet att tillsammans med regeringsföreträdare diskutera hur regeringen och civilsamhället hittills har arbetat inom ramen för de gemensamma åtagandena och hur man bäst skulle ta dessa vidare. Tillfälle gavs även att diskutera det nyligen antagna policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Bakgrund

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällsorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. Genom de gemensamma åtagandena skapades ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället.

De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällsorganisationer och syftar till:

  • Att skapa ett långsiktigt förhållningssätt utifrån gemensamma principer och åtaganden.
  • Att skapa en inkluderande dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationerna.
  • Att civilsamhällesorganisationernas roller och mervärden tillvaratas för att uppnå de övergripande biståndsmålen.

Åtagandena är uppdelade i sex centrala principer om civilsamhällets självständighet och oberoende, ökad dialog, stärkt kvalitet och långsiktighet i utvecklingssamarbetet, öppenhet och insyn samt vikten av mångfald.

Regeringen åtar sig därför att skapa utrymme för civilsamhällesorganisationerna att föra dialog och utveckla informationsutbytet, värna om deras självständighet, verka för tydliga och långsiktiga villkor, arbeta för ökad insyn och för att höja kvalitén i utvecklingssamarbetet.

Civilsamhällsorganisationerna åtar sig bland annat att öka kunskap, bilda opinion och öka engagemanget för globala utvecklingsfrågor, dela med sig av kunskap och erfarenheter och stärka samarbetspartners kapacitet att uppnå sina egna mål.

Regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer som gemensamt ansvarar för genomförandet och dess uppföljning. Åtagandena följs upp löpande av en arbetsgrupp bestående av representanter från UD och civilsamhällesorganisationerna.

 

Anslut din organisation till de gemensamma åtagandena

Mejla namnet på din organisation och en kontaktperson till:

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator