Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Våldsförebyggande arbete i Botkyrka ger effekt

Publicerad

Det grova våldet har minskat i Botkyrka sedan socialtjänst, polis och skola började samverka och slutade arbeta i stuprör. Pernilla Vera-Jr, sektionschef för socialtjänstens resursenhet, Erik Åkerlund, polismyndigheten och Jan Jönsson, rektor besökte Regeringskansliet i maj för att berätta om det våldsförebyggande arbetet genom metoden Mentors in Violence Prevention (MVP). Att utbilda personal, medvetet bygga relationer samt göra arbetet till en del av den ordinarie verksamheten är tre viktiga faktorer bakom att våldet har minskat i Botkyrka.

Pernilla Vera-Jr sektionschef för socialtjänstens resursenhet, Erik Åkerlund, polismyndigheten och Jan Jönsson, rektor från Botkyrka berättar om sitt våldsförebyggande arbete. Niclas Järvklo, ansvarig handläggare från Jämställdhetsenheten på Socialdepartementet.
Pernilla Vera-Jr sektionschef för socialtjänstens resursenhet, Erik Åkerlund, polismyndigheten och Jan Jönsson, rektor från Botkyrka berättar om sitt våldsförebyggande arbete. Niclas Järvklo, ansvarig handläggare från Jämställdhetsenheten på Socialdepartementet, till höger. Foto: Emma Gårdsäter/ Regeringskansliet

I november presenterade regeringen en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt angeläget i strategin är att utveckla våldsförebyggande insatser.

− Jag har tidigare fått möjlighet att på plats ta del av Botkyrkas våldförebyggande arbete. Både tankarna, erfarenheterna och kunskapen som ligger bakom, men även det konkreta arbetet. Jag uppfattar att det är den här vägen vi måste gå. Slaget ska aldrig utdelas, våldtäkten ska aldrig ske – det måste vara allas ambition som arbetar med barn och unga, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

För att stärka jämställdhetsarbetets inriktning på frågor om män och jämställdhet har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse för 2017 där det ingår att sprida goda exempel på våldspreventivt arbete med fokus på maskulinitetsnormer. Regeringen har också gett Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, i uppdrag att aktivt främja användningen av effektiva våldsförebyggande program i kommuner och andra organisationer inom det civila samhället.

Socialtjänsten i Botkyrka har samordningsansvar

Botkyrka kommun är bland de första i landet med att arbeta utifrån det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). När kommunen påbörjade arbetet 2014 fanns det problem med mycket våld och grovt våld bland unga men liten samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen.

- Istället för att skicka papper mellan varandra med anmälningar om våld kom vi fram till att vi behövde samverka och sluta arbeta i stuprör. Det har också varit viktigt att det våldsförebyggande arbetet inte är ett projekt utan en del av den ordinarie verksamheten. Vi har inga extra resurser utan vi har behövt växla om resurser vi redan har, säger Jan Jönsson, rektor vid Karsby International School, en av tre skolor i Norsborg som deltar i MVP-programmet.

Socialtjänsten har ett samordningsansvar men både polisen och skolorna har gjort överenskommelser för uppdraget. All personal har utbildats i metoden och motiverade skolelever har utsetts till mentorer för sina kamrater. Under utbildningarna har åskådarperspektivet diskuterats mycket.

− Det är inte bara de som ansvarar för våldet eller blir utsatta som är en del av våldet utan även de som ser på. Därför är det viktigt att aktivera alla runt omkring och få människor att våga säga ifrån, säger Pernilla Vera-Jr, sektionschef för socialtjänstens resursenhet.

Alla barn behöver en trygg bas

Erik Åkerlund berättar att det finns en projekttrötthet inom polisen och förklara varför detta samverkande arbete fungerar bättre.
− Det har varit för mycket lappa ihop utan långsiktighet. Genom det här arbetet är polisen med i ett sammanhang där vi är schemalagda och det finns en tydlig politisk styrning. Det är extremt viktigt att det våldsförebyggande arbetet med barn och unga prioriteras och blir en del av linjen, säger han.

En central del av det våldsförebyggande arbetet är att se till att alla barn, från förskoleåldern, har en trygg bas. I skolorna har rektorer och lärare inventerat om alla barn och ungdomar har trygga relationer till någon vuxen. Om de upplever att någon elev saknar en trygg bas i sin hemmiljö har lärare eller annan skolpersonal arbetat medvetet för att skapa en nära relation till det barnet.

− Det är viktigt att alla medarbetare i skolan förstår vilket uppdrag vi har och att det som händer i korridorerna också ingår. Vi ska leverera fullständiga människor till samhället, konstaterar rektor Jan Jönsson.

Skolverket har i uppdrag att utvärdera Mentors in Violence Prevention (MVP) vid användning i ett antal skolor. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2018. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, dokumenterar inom ramen för sitt uppdrag om effektiva våldsförebyggande program det specifika arbetssätt som Botkyrka använt sig av och som särskilt betonar vikten av ungas delaktighet och lokal anpassning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.