Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tillsätter utredning om inrättande av ett nationellt center för romska frågor

Publicerad

Regeringskansliet har beslutat om att ge en utredare inom Kulturdepartementet i uppdrag att närmare utreda möjligheterna för hur ett nationellt center för romska frågor ska kunna inrättas. I uppdraget ingår bl.a. att föreslå vilka specifika uppgifter centret ska ha, att utreda och föreslå om centret ska inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur samt att utreda hur romskt deltagande och inflytande i centret kan säkerställas.

Ladda ner:

Departementsrådet Charlotta Wickman kommer att leda utredningsarbetet och ska beakta förslagen som lämnats av Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44). Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

- Regeringen har de senaste åren intensifierat arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering. Men det finns behov av att fortsätta bekämpa antiziganismen och öka romers möjligheter att delta i samhällsbygget och främja sin kultur och sitt språk. Med denna utredning vill vi undersöka möjligheten att stärka upp insatserna ytterligare genom ett särskilt center för romska frågor, säger Alice Bah Kuhnke.

I sitt betänkande föreslog Kommissionen mot antiziganism att regeringen ska inrätta ett nationellt center för romska frågor och tillsätta en utredning för att ta fram ett mer detaljerat förslag om hur detta ska gå till. Behovet av centret grundade sig i kommissionens slutsats att situationen för romers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i Sverige är allvarlig.

Genomförandet av strategin för romsk inkludering är ett långsiktigt arbete som har starkt stöd i riksdagen. Detta arbete fortsätter inom flera samhällsområden. Fler myndigheter och kommuner har involverats i strategin.
Kraftsamling mot antiziganism

Mer om utredningen
Av uppdragsbeskrivningen framgår att utredaren närmare ska utreda hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas. I uppdraget ingår att:

  • utreda och föreslå om centret ska inrättas inom ramen för befintlig myndighetsstruktur,
  • föreslå vilka specifika uppgifter centret ska ha med tydliga avgränsningar mot andra berörda myndigheters verksamhet,
  • analysera hur centrets arbete kan komplettera insatserna för att genomföra strategin för romsk inkludering, särskilt i relation till Länsstyrelsen i Stockholms läns samordnings- och uppföljningsansvar,
  • utreda hur romskt deltagande och inflytande i förhållande till centrets uppgifter kan säkerställas,
  • föreslå hur centret kan bidra till främjande av romskt språk och kultur,
  • analysera de ekonomiska och personella konsekvenserna av sina förslag och beräkna kostnaderna för centret.

Fakta om romer och antiziganism

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Många av dem har bott i Sverige i generationer. Men många vågar än i dag inte vara öppna med sin identitet av rädsla för det ska begränsa möjligheterna i livet; chansen till en bostad, utbildning eller ett arbete. Bakgrunden är bl.a. att diskriminering av romer och antiziganism, den särskilda form av rasism som drabbar romer, har en lång och etablerad historia i Sverige. I regeringens arbete med den nationella planen mot rasism och hatbrott, som beslutades i november 2016, ingår även insatser mot antiziganism.

Fakta om Charlotta Wickman

Charlotta Wickman har en gedigen erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet med frågor som rör mänskliga rättigheter, diskriminering och nationella minoriteter. Hon har sedan 2005 varit involverad i frågor som rör romers rättigheter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.