Artikel från Finansdepartementet

Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad · Uppdaterad

Under senare år har ett antal lagstiftningsändringar skett på området för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, både på det administrativa och det straffrättsliga området. Hoten och utmaningarna ändrar sig hela tiden och det finns därför ett behov av en kontinuerligt löpande översyn av ett antal regelverk för att stärka de förhindrande och förebyggande åtgärderna. Utgångspunkten för den nyligen reviderade lagstiftningen på det administrativa området är EU-direktivet 2015/849 (fjärde penningtvättsdirektivet) som genomfördes i svensk rätt år 2017.

EU-direktivet 2018/843 (femte penningtvättsdirektivet, även känt som 2018 års ändringsdirektiv till fjärde penningtvättsdirektivet), som publicerades sommaren 2018, ska i huvudsak vara genomfört i EU:s medlemsstater senast i januari 2020.

Gällande rätt

EU-direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (fjärde penningtvättsdirektivet)

EU-förordning 2015/847 om information som ska åtfölja överföringar av medel
Proposition 2016/17:173: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (genomför EU-direktiv 2015/849)

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

Nya förslag

Proposition: Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (träder i kraft i september 2019)

Proposition: Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen (föreslaget ikraftträdande i oktober 2019)

Proposition: Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (föreslaget ikraftträdande i januari 2020) 

Remiss: Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (remitteras t.o.m. den 20 september 2019)

Remiss: Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (remisstiden är avslutad)
Remiss: Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (remisstiden är avslutad)