Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Det säkerhetspolitiska rådet

Publicerad

De interna och externa hot som samhället möter är mer komplexa än tidigare. De uppstår och förändras snabbare än förr och kommer från nya konstellationer av aktörer. I fokus för dessa hot står inte bara vår fysiska säkerhet utan också våra grundläggande värden och vårt sätt att leva.

Dessa komplexa hot, i kombination med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vår del av världen, ställer krav på att säkerhetsfrågorna hanteras på ett samlat sätt. Sverige behöver fortsatt stärka sin förmåga att effektivt och samordnat möta omedelbara och långsiktiga hot och utmaningar.

I ljuset av detta tillkännagavs i november 2014 att ett säkerhetspolitiskt råd skulle inrättas. Det säkerhetspolitiska rådet har träffats sedan slutet av 2014 för att regelbundet diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse.

Rådet träffas ungefär en gång i månaden. Statsministern leder rådets arbete. I rådet ingår vice statsministern, utrikesministern, försvarsministern och justitie- och inrikesministern. Andra statsråd, liksom vissa statssekreterare, kan vid behov delta i rådets arbete. Myndigheter som är direkt berörda av de frågor som ska tas upp kan bjudas in till rådet.

I rådet har bland annat den nationella säkerhetsstrategins utformning diskuterats. I strategin, som beslutades av regeringen den 4 januari 2017, beskrivs målen för Sveriges säkerhet och de intressen som är stommen i arbetet med Sveriges nationella säkerhet.

Nationell säkerhetsstrategi

Det säkerhetspolitiska rådet är inte något berednings- eller beslutsorgan och ingår inte i den formella beredningsprocessen i Regeringskansliet. Frågor som diskuterats i rådet bereds vid behov vidare av ansvariga departement. Det förs inte några protokoll vid rådets möten. Från och med hösten 2017 diarieförs dagordning och en tjänsteanteckning av vilken bland annat framgår vilka som deltog vid mötet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.