Alla kommuner tar emot nyanlända

Mottagandet av nyanlända har tidigare varit väldigt ojämnt fördelat. Vissa kommuner tog ett mycket stort ansvar medan andra kommuner avstod från att bidra. För att förbättra nyanländas etablering i samhälls- och arbetslivet har riksdagen, efter ett förslag från regeringen, infört en bosättningslag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.

Foto: Folio

Fördelningen av nyanlända som anvisas i enlighet med bosättningslagen mellan kommuner sker utifrån bland annat kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och övrigt flyktingmottagande. Syftet med bosättningslagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Artikel: Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning

Pressmeddelande: Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända

Höjd ersättning till kommunerna

Regeringen har under de senaste åren tillfört medel till kommunerna för att förbättra deras förutsättningar att ta emot ett stort antal nyanlända. Bland annat höjdes schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända med 50 procent 2016. Med anledning av införandet av en utbildningsplikt (läs mer i avsnittet En effektiv etableringstid) har regeringen ytterligare höjt schablonersättningen för att kommunerna bättre ska kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända. Schablonersättningen uppgår till 133 200 kronor per person för nyanlända under 65 år och till 80 300 kronor per person för nyanlända över 65 år.

Artikel: Höjd schablonersättning till kommunerna för utbildningsplikt

Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande barn och barn i familj

Det stora mottagandet av asylsökande ensamkommande barn under framför allt hösten 2015 har inneburit ett betydande åtagande för kommunerna att åstadkomma ett långsiktigt bra mottagande där barnens rättigheter beaktas. Även om antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat kommer Sverige sannolikt att ta emot ett stort antal barn, såväl ensamkommande som barn i familj även under kommande år. Sverige kommer även i fortsättningen bevaka dessa barns rättigheter så att de får sina behov av stöd, hjälp och skydd tillgodosedda.

Artikel: Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande barn

Reformerat ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Sedan den 1 juli 2017 gäller ett nytt ersättningssystem för kommuners mottagande av ensamkommande barn och unga. Det nya ersättningssystemet baseras i huvudsak på schabloner. Det innebär minskad administration för såväl Migrationsverket som för kommunerna och att Migrationsverket kan betala ut ersättning till kommunerna snabbare. En enklare och snabbare hantering bidrar till bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Ersättning genom schablonbelopp innebär också ökade incitament för kommunerna att hitta kostnadseffektiva lösningar, vilket bidrar till en ansvarsfull användning av skattemedel.

Det nya ersättningssystemet innebär att kommunerna i normalfallet inte får någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år ska erbjudas möjlighet att flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden. Regeringen vill dock att kommunerna ska kunna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen och tillför därför medel för 2017 och 2018 för detta ändamål.

Artikel: Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år

Artikel: Frågor och svar ensamkommande som fyller 18 år

Artikel: Uppdaterad information om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Pressmeddelande: En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Ökat bostadsbyggande

Regeringen har tagit fram ett bostadspolitiskt paket som innehåller en mängd åtgärder för att underlätta ökat bostadsbyggande. Bland annat skärps kraven på att kommunerna ska planera för ett bostadsbyggande som möter behoven.

Informationsmaterial: Sammanfattning av regeringens förslag om 22 steg för fler bostäder