Höjd schablonersättning till kommunerna för utbildningsplikten för nyanlända

Publicerad

I samband med att regeringen den 1 januari 2018 införde en utbildningsplikt, tillfördes kommunerna medel för att bättre kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända. Tillskottet beslutades i budgetpropositionen för 2018 och uppgår till 301 miljoner kronor 2018 och fördelas till kommunerna genom en höjd schablonersättning.

Medlen fördelas till kommunerna genom att schablonersättningen för mottagandet av nyanlända har höjts med totalt 4 800 kronor per mottagen under 65 år. Sammantaget har schablonersättningen höjts med 6 800 kronor till 133 200 kronor per mottagen under 65 år, vilket inkluderar en justering till följd av pris- och löneutvecklingen.

Genom höjningen av schablonersättningen ersätts kommunerna för den merkostnad som kan uppstå av att anpassa och vid behov utöka vuxenutbildningen för nyanlända med anledning av utbildningsplikten. De tilldelade medlen baseras på en uppskattad genomsnittlig kostnad om drygt 50 000 kronor per helårsplats i utbildning.

Utbildningsplikten antas implementeras successivt under 2018 och 2019 och motsvara mellan 6 000 och 9 000 deltagare i genomsnitt per år.

Artikel: Frågor och svar om utbildningsplikten

Höjning av schablonersättning till kommunerna för utbildningsplikten de kommande åren

2018 301 miljoner kronor
2019 467 miljoner kronor
2020 378 miljoner kronor
2021 och framåt 363 miljoner kronor

Höjningen av schablonersättningen

Höjningen av schablonersättningen för nyanlända under 65 år är lägre än den beräknade genomsnittliga kostnaden per utbildningsplats. Det beror på att schablonersättningen betalas ut för betydligt fler än de som kan bli aktuella för utbildningsplikten.

Schablonersättningen betalas ut till kommunerna under en tvåårsperiod, vilket innebär att schablonersättningen för 2018 kan betalas ut för nyanlända som tas emot i en kommun under perioden 2016–2018.
Höjningen av schablonersättningen omfattar också de nyanlända som av olika skäl, t.ex. ålder, inte omfattas av etableringsprogrammet.

Genom att betala ut medlen för utbildningsplikten via schablonersättningen kan den administrativa hanteringen av ersättningen underlättas. Det innebär också att medlen fördelas utifrån storleken på kommunmottagandet, vilket i princip bör överensstämma med deltagandet i utbildningsplikten.

Schablonersättningen har även höjts för nyanlända över 65 år till följd av pris- och löneutvecklingen.

Jobb i fokus

Regeringen har genomfört ett antal strukturreformer för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Fler nyanlända måste snabbare komma i arbete. En effektiv användning av tid från dag ett är grundläggande för en effektiv etablering. Alla som kan jobba ska jobba och bidra till vår gemensamma välfärd.

Viktiga verktyg för att korta tiden till arbete för den som beviljats uppehållstillstånd:

  • Tidiga kompetenskartläggningar
  • Svenska från dag ett
  • Tydliga krav på individen
  • Utbildningsplikt
  • Snabbspår till bristyrken