Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Sverige ska vara säkert

Publicerad

Foto: Matton Collection / Johnér

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Hög sysselsättning, bra skolor och en generell välfärd lägger grunden för ett tryggt samhälle. Men det krävs också en kraftsamling för att upprätthålla säkerhet och demokrati. Stora satsningar genomförs för att de polisanställda ska bli fler och bättre rustade i kampen mot brott, för att terrorism ska bekämpas samt för att stärka försvaret. Arbetet har inletts, men mer behöver göras.

Säkerheten ska öka i hela landet

Tryggheten ska öka i bostadsområden, på busstationer, på sjukhus och i skolor. Brottsligheten ska förebyggas och förhindras, och fler brott klaras upp. Kampen mot organiserad brottslighet, terrorism och hatbrott ska fortsätta.

 • Färre brott; polisen ska finnas närmare medborgarna i hela landet och bli bättre på att förebygga och bekämpa brott. Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen på Polismyndigheten under 2000-talet, vilket innebär att 2 mdr kr tillförs permanent i år och därefter sker ytterligare höjningar 2019 och 2020. Målet är att det ska bli 10 000 fler anställda inom polisen fram till 2024. Antalet polisstudenter har fördubblats under mandatperioden. I vårändringsbudgeten föreslås ytterligare tillskott för att förbättra förmågan att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism samt stärka kompetensen avseende sexualbrott.

Sverige ska hålla ihop

Alla ska ha goda möjligheter att utvecklas oavsett var man bor. Regeringen vill därför motverka segregationen och öka jämlikheten genom såväl generella som riktade insatser. Det kan exempelvis handla om tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället. Det förebyggande arbetet ska stärkas och tryggheten öka i områden med socioekonomiska utmaningar.

 • Minskad segregation; regeringen presenterade 2016 ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation för åren 2017-2025. Fokus ligger på att bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska boendesegregationen samt stärka demokratin och stödja det civila samhället. En ny myndighet har även bildats - Delegationen mot segregation – som ska främja samverkan mellan aktörer för att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, följa forskningen, göra analyser och uppföljningar samt fördela statsbidrag.
 • Stärkt lokal ekonomisk och social utveckling; en långsiktig satsning genomförs på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar. För 2018 avsätts 425 mkr, för 2019 1,35 mdr kr och därefter 2,2 mdr årligen 2020–2027. De 32 kommuner som under 2018 kan ansöka är områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad.

Gränserna ska vara säkra

Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Samtidigt behövs ordning och reda vid Sveriges gränser för att upprätthålla säkerhet och trygghet. Arbetet vid gränserna är också en viktig väg mot en minskad organiserad brottslighet och 2018 fick Tullverket det största tillskottet på tio år.

 • Stopp av narkotika och vapen vid gränserna; kontrollerna ska öka så att den illegala handeln med narkotika och vapen stoppas redan vid gränserna.
 • Minskad smuggling av varor; varor som förs in utan att beskattas ger den organiserade brottsligheten ekonomiska muskler. Regeringen har arbetat för att myndigheterna ska samverka mer. Tullverket, Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har tillsammans slagit ut de spritbussar som smugglade in alkohol. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Transportstyrelsen bidrog också i det arbetet. Hela byråkratins verktygslåda aktiveras.

Totalförsvarets förmåga ska utvecklas

Det försämrade säkerhetspolitiska läget innebär ett fortsatt behov av att stärka totalförsvarets samlade förmåga.

 • Stärkt totalförsvar; regeringen har i tre överenskommelser med oppositionen bestämt inriktning och resurser för försvaret fram till 2020. De sammantagna förstärkningarna av totalförsvaret uppgår till cirka 26 miljarder kronor under perioden 2016-2020, vilket är de största tillskotten sedan 1960-talet.

Internationell samverkan och utvecklingssamarbete ska ge ökad säkerhet

Mot bakgrund av det växande antalet konflikter i världen och den försämrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde fortsätter regeringen att stärka Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten.

 • Höjt bistånd; genom biståndet till andra länder sker ett viktigt samarbete med andra länder för att förebygga konflikter och skapa fred, öka jämställdheten och förbättra klimatet. 1 januari 2018 höjdes biståndet till 1 procent av BNI. Tillsammans med en stark BNI-utveckling innebär det att biståndsramen höjts med drygt 10 miljarder kronor jämfört med 2014.
 • Fler fredsfrämjande och konfliktförebyggande åtgärder; Sverige verkar i FN:s säkerhetsråd för detta samt för mer dialog och ökat inflytande för kvinnor i fredsprocesser.

Sexuella trakasserier och sexualbrott ska motverkas

De många initiativen inom #metoo har riktat uppmärksamhet mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället.

 • Ny samtyckeslag; regeringen har lämnat förslag om en ny lag som slår fast att sex ska vara frivilligt, sänker kravet för uppsåt (så att det räcker med vårdslöshet) och stärker skyddet för unga.
 • Satsning på kompetenshöjande insatser inom Polismyndigheten; regeringen tillför extra resurser bl.a. för att Polismyndigheten ska kunna utveckla sina arbetsmetoder för hur de hanterar sexualbrott.
 • Ökat stöd till brottsoffer; stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
 • Förebyggande och kompetenshöjande arbete; regeringen har gett bl.a. Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket uppdrag. Regeringen föreslår även att medel tillförs för utbildnings- och informationsinsatser i rättsväsendet, skolan och socialtjänsten.

Tabell: Satsningar på säkerhet

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.