Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Vårbudgeten 2018 på fem minuter

Publicerad

Samhällsbygget – ett tryggt och hållbart Sverige

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Den 16 april överlämnar regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslag till ändringar i årets budget till riksdagen. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2019. I vårändringsbudgeten redovisas regeringens ändringsförslag i årets budget.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste, säger finansministern.

Sveriges ekonomi går starkt

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet
 • Tillväxttakten i svensk ekonomi fortsätter vara stabil och blir nästan 3 procent i år.
 • Sysselsättningsgraden i Sverige är nu den högsta på över 25 år och den högsta som EU:s statistikmyndighet Eurostat någonsin uppmätt.
 • Arbetslösheten sjunker och beräknas vara omkring 6 procent kommande år.
 • De offentliga finanserna är starka med överskott hela mandatperioden.
 • Sveriges statsskuld som andel av BNP minskar med 10 procentenheter under mandatperioden till den lägsta nivån sedan 1977.

Läs en sammanfattning av prognosen i avsnittet Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (2018 års ekonomiska vårproposition)

För nedladdning:

Nyckeltalstabell prognos 18 april 2018 som pdf
Nyckeltalstabell prognos 18 april 2018 som excel

Fler satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige redan i år

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen fler satsningar på jobb, klimat, välfärd och trygghet som genomförs redan i år.

- Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson.

Åtgärder Vårändringsbudgeten Miljoner kronor
Fler ska komma i arbete 350
Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland 500
Välfärden ska stärkas 1 500
Stärkt trygghet och säkerhet 280
Summa 2 630

För nedladdning:

Hela tabellen med förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2018 som pdf
Hela tabellen med förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2018 som excel

Några förslag ur Vårändringsbudgeten 2018:

Regeringen vill se fler kontroller av personalliggare
Utökat solcellsstöd i regeringens vårbudget
400 miljoner för bättre tillgänglighet i vården i regeringens vårbudget
Ny klimatsatsning - regeringen föreslår premie för elutombordare
Fler utrikes födda kvinnor i arbete - regeringens satsningar på etablering i vårbudgeten
Regeringen satsar på fler böcker i förskolan i vårändringsbudgeten
Byggbonus ökas med 95 miljoner kronor
Snabbare handläggning av investeringsstöd för bostäder
Mer kultur till fler barn och unga
Mer pengar under 2018 till fritidsverksamhet för unga
Ny budgetsatsning på barns och ungas idrottande
Sommarjobb för ungdomar
Extra medel till Tullverket 2018
Regeringen anvisar medel för tidigare asylmottagande
Regeringen tillför 25 miljoner kronor för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet
Regeringen förstärker arbetet med jämställdhet på flera språk
Metoo ger avtryck i vårbudgeten
Regeringen förstärker kvinno- och tjejjourer med 50 miljoner kronor
Kommande förslag om förstärkt tillfälligt kommunstöd för ensamkommande ungdomar
Regeringen stärker stödet till mindre biografer i hela landet
Fortsatt satsning på Polismyndigheten

Reformer och resultat under mandatperioden

 • 250 000 fler människor har idag ett arbete att gå till och över 100 000 av dessa arbetar i välfärden.
 • Snabbare väg för nyanlända att komma i arbete – andelen som har jobb efter två år har ökat med 60 procent jämfört med genomsnittet för de senaste 15 åren.
 • Andelen personer i ersättnings- och försäkringssystemen har sjunkit och är på den lägsta nivån sedan 1981.
 • Antalet anställda i välfärden har ökat – från 128 anställda per 1 000 invånare år 2014 till 135 anställda per 1 000 invånare år 2018.
 • Miljöbudgeten har mer än fördubblats och stödet till solceller har ökat med nästan 20 gånger. Utsläppen minskar, särskilt inom transportsektorn.
 • Underskottet i de offentliga finanserna har vänts till överskott. Under mandatperioden har vi gått från ett underskott på runt 60 miljarder år 2014 till ett överskott på runt 50 miljarder för åren 2016–2018.
 • Sveriges statsskuld som andel av BNP minskar med 10 procentenheter under mandatperioden till den lägsta nivån sedan 1977.
 • Ytterligare 28 000 personer är anställda i skolan idag jämfört med läsåret 2014/2015.
 • Den samlade politiken under mandatperioden motverkar den ekonomiska ojämlikheten.

Sammanfattning av regeringens arbete under mandatperioden

Om riksdagsbehandlingen

Efter att den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten lämnats till riksdagen har riksdagens ledamöter möjlighet att lämna följdmotioner med alternativa förslag under de följande två veckorna. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen bereds av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar och eventuella lagförslag bereds i finansutskottet.

Riksdagen fattar beslut om propositionerna under juni månad, preliminärt beslutsdatum är den 20 juni 2018.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.