Artikel från Socialdepartementet

Folkhälsa ska bli mer jämlik

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Två vuxna sitter på ett golv tillsammans med några barn som rör sig.
En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt. Foto: Folio bildbyrå

Regeringen lämnade i mitten av april 2018 propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik till Riksdagen. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och reviderade målområden den 14 juni 2018.

Folkhälsoarbete inom alla sektorer

Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från flera sektorer i samhället: offentliga, privata, ideella organisationerna och från individerna själva. Samtliga sektorer bör sträva efter att minska de ojämlika förutsättningarna för en god och jämlik folkhälsa.

Förslagen i propositionen syftar till att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer genom en tydligare fördelning av ansvar på nationell nivå. Regeringen vill också utveckla uppföljning av folkhälsan och utvärdering av folkhälsoarbetet med stärkt fokus på skillnader i fördelningen av hälsan i befolkningen.

Åtta målområden

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta. Dessa är:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Inom respektive målområde beskrivs dels de viktigaste faktorerna som påverkar hälsa, dels inriktningen på arbete som främjar god och jämlik hälsa.

Fysisk aktivitet och bra matvanor

För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet har regeringen beslutat om ett folkhälsopolitiskt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.

Folkhälsomyndighetens verksamhet utvecklas

Folkhälsomyndigheten föreslås få nya uppgifter. Myndigheten bör verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås och verksamheten omfatta samtliga åtta målområden. Myndigheten ges även ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa.

Pilotprojekt på regional nivå

För att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet har regeringen tagit initiativ till ett pilotprojekt på två länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa utifrån bestämningsfaktorerna i de åtta målområdena.

Råd för jämlik hälsa

För att åstadkomma en önskad kraftsamling vill regeringen tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik folkhälsa med folkhälsoministern som sammankallande. Representanter från berörda departement och generaldirektörer från de myndigheter vars kärnuppdrag har störst bäring på folkhälsoarbetet med god och jämlik hälsa bör ingå som ledamöter liksom representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, forskning, näringsliv samt civilsamhället.