Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Hur rustar vi oss för konjunkturskifte och omställning?

Publicerad

Det går bra för svensk industri. Tillväxten i industriproduktionen är stark, varuexporten ökar och investeringarna ligger på historiskt höga nivåer. Samtidigt vet vi att ett konjunkturskifte kommer förr eller senare. Den teknologiska utvecklingen går samtidigt snabbt och det finns ett stort behov av kompetensomställning. I början på maj bjöd regeringen in till expertseminarium och industrisamtal för att diskutera hur vi rustar Sverige för dessa parallella utmaningar och vilka roller samhället respektive industrin har.

 • Finansminister Magdalena Andersson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg sitter vid ett bord tillsammans

  Finansminister Magdalena Andersson och närings- och innovationsminister Mikael Damberg under industrisamtalet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • fyra personer står i en cirkel och samtalar

  Magnus Höij, Svenska Teknik&Designföretagen, Anna-Karin Hatt, Almega, statssekreterare Niklas Johansson och finansminister Magdalena Andersson i samtal.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Samtalen samarrangerades av regeringen, Almega och Industrirådet. Representanter från industrins parter, företag, regioner, kommuner och myndigheter deltog. Slutsatserna från expertseminariet bidrog till det efterföljande industrisamtalet som är ett återkommande högnivåmöte mellan ministrar och industrins parter där näringsminister Mikael Damberg och finansminister Magdalena Andersson deltog.

– Det är en paradox att man i högkonjunktur inte har tid till kompetensutveckling och i lågkonjunktur inte har råd, sa Näringsdepartementets statssekreterare Niklas Johansson när han inledde expertseminariet.

– De flesta bedömare tror att vi kan vänta oss en mer normal nedgång än under finanskrisen 2008–2009. Men när det kommer en konjunkturavmattning kommer finanspolitiken sannolikt behöva spela en viktigare roll än tidigare. En utmaning är att veta om en nedgång är konjunkturellt eller strukturellt betingad, sa Karolina Ekholm, statssekreterare vid Finansdepartementet.

"Vikten av kommunikation"

Hans Lindblad, generaldirektör för Riksgäldskontoret och statssekreterare under finanskrisen, talade om vikten av att agera snabbt, tydligt och resolut samt att undvika tillfälliga riktade åtgärder eftersom de ger mindre effekt än breda och generella åtgärder. Han poängterade också vikten av kommunikation – det handlar om att hela tiden berätta vad som görs.

Under expertseminariet framkom bland annat:

 • För företagen är det av största vikt att säkra kompetensen inför och under ett konjunkturskifte.
 • Det offentliga kan bidra på många sätt. Det är viktigt att använda befintliga strukturer och paletter av lösningar, att skapa handlingsplaner och identifiera vad som kan skalas upp snabbt.
 • Korttidsarbetessystemet lyftes som centralt för att kunna behålla personal i tillfälliga nedgångar, liksom att det borde vara mer konkurrensneutralt utformat visavi Sveriges konkurrentländer.
 • Det behövs nya modeller för livslångt lärande.
 • Finanskrisen visade vikten av statliga verktyg, t ex företagslån från Almi och exportkrediter från Exportkreditnämnden, när företagens lånemöjligheter på den reguljära marknaden drastiskt försämras. Dessa erfarenheter utgör en bra grund för att utforma välfungerande verktyg för en framtida nedgång.

"Statsskulden på lägsta nivå sen 1977"

Många kloka tankar togs vidare till industrisamtalet med näringsminister Mikael Damberg och finansminister Magdalena Andersson. Här deltog representanter från Industrirådet och Almega. Särskilt inbjudna var också AB Volvo, Holmen AB, WSP Sverige AB och Combient AB.

– Det är glädjande att det går så bra för svensk ekonomi och industri just nu, men vi ska passa på att i goda tider diskutera hur man kan möta och till och med använda en nedgång för att stå starkare sedan, inledde närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Den ekonomiska prognosen ser bra ut just nu, men vi ser risker för svensk ekonomi – inte minst risken för en mer utbredd protektionism. Just därför är det bra att vi har rustat Sverige, främst genom att vi har minskat statsskulden med tio procentenheter under mandatperioden. Statsskulden är på sin lägsta nivå sen 1977, sa finansminister Magdalena Andersson.

Under industrisamtalet talades det om att en konjunkturnedgång kommer att driva på och förstärka den digitala strukturomvandlingen. Vidare diskuterades kompetensomställningen och att det krävs en ny kultur för livslångt lärande både på företagen och i utbildningssystemet. För företagen är det framför allt viktigt att sprida affärerna och försöka arbeta kontracykliskt. Från det offentliga efterfrågades konkurrenskraftigt system för korttidsarbete samt incitament för investeringar i kompetensutveckling.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.