Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Samordning av arbetet med lagförslag med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Publicerad

I Finansdepartementet pågår ett arbete med att ta fram lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet. Det gäller dels nya regler för pensionsstiftelser, dels en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag

Förslaget om nya regler för pensionsstiftelser har remitterats och remissinstanserna har yttrat sig. Förslaget om en ny reglering för tjänstepensionsföretag remitterades i juli 2018 och remissinstanserna ska inkomma med svar senast den 12 oktober 2018.

De två lagförslagen har båda sin grund i det andra tjänstepensionsdirektivet och det har därför beslutats att lagrådsremiss av de båda förslagen bör beslutas samtidigt. Som en följd av den samordning som alltså ska ske mellan de båda lagstiftningsärendena kommer det föreslagna ikraftträdandet av de nya reglerna för pensionsstiftelser att skjutas fram för att äga rum samtidigt som ikraftträdandet för den nya regleringen för tjänstepensionsföretag. Beslut om lagrådsremiss i båda lagstiftningsärendena är planerat till november 2018 och beslut om proposition till januari 2019. Avsikten är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 maj 2019.