Artikel från Miljödepartementet

Agenda 2030-delegationens slutbetänkande överlämnas till statsråd Isabella Lövin

Publicerad

I samband med ett seminarium den 11 mars överlämnas Agenda 2030-delegationens slutbetänkande till statsråd Isabella Lövin. På seminariet presenteras Agenda 2030-delegationens förslag på hur de globala målen för hållbar utveckling kan implementeras.

Statsråd Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet" från Agenda 2030-delegationens ordförande Ingrid Petersson.
Statsråd Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet" från Agenda 2030-delegationens ordförande Ingrid Petersson. Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet.

Se seminariet i efterhand på Regeringskansliets YouTube-kanal

Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling, 169 delmål och 230 indikatorer. Som ett led i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen Agenda 2030-delegationen våren 2016. Agenda 2030-delegationens uppdrag är att:

  • föreslå regeringen en övergripande handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030
  • främja informations- och kunskapsspridning
  • förankra Agenda 2030 genom en bred dialog om hållbar utveckling med olika samhällsaktörer
  • föreslå regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska bedrivas

Seminariet den 11 mars är en möjlighet att ta del av både Agenda 2030-delegationens arbete och de förslag kring uppföljning och fortsatt genomförande som tagits fram i samråd med länsstyrelser, myndigheter, samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället.