Artikel från Miljödepartementet

Miljöministrar ska besluta om kemikalier och återanvänt vatten

Publicerad

När miljöminister Isabella Lövin träffar sina EU-kollegor den 26 juni står beslut om kemikalier och återanvändning av vatten på agendan. Miljöministrarna ska också diskutera en granskning av hur medlemsländerna genomfört EU:s miljöpolitik.

Återanvändning kan bli vanligare med vattenbrist

EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om minimikrav för att återanvända avloppsvatten för bevattning av jordbruk. På miljöministranas möte den 26 juni ska ministrarna besluta om en allmän inriktning i frågan, alltså enas om en ståndpunkt inför vidare förhandlingar med Europaparlamentet.

Flera länder i södra EU har idag nationell lagstiftning som reglerar återanvändning av vatten. Även om metoden är betydligt vanligare i södra EU förekommer återanvändning av vatten i en liten skala även i Sverige, bland annat på Gotland. Om problemet med vattenbrist ökar i Sverige väntas även önskemål om återanvändande av vatten öka. Den svenska regeringen är därför positiv till en gemensam lagstiftning om säker återanvändning av avloppsvatten.

Återanvändningen ska vara säker

Förslaget till ny förordning innebär att det ska ställas samma minimikrav på kvalitet och på kontroller av riskhantering i hela EU. Syftet är att säkerställa att det återvunna vattnet är så säkert att miljö och människors och djurs hälsa skyddas från olika typer av föroreningar. Minimikraven gäller dock bara vissa mikroorganismer och bakterier.

Regeringen kan acceptera förslaget på allmän inriktning, men kommer verka för att få en högre skyddsnivå. Regeringen anser till exempel att det är angeläget att också ta hänsyn till risker med farliga ämnen i avloppsvatten och risk för utveckling av antibiotikaresistens.

Rådsslutsatser om kemikalier

Miljöministrana ska också besluta om rådsslutsatser om kemikalier. Med slutsatserna vill rådet staka ut en riktning för den långsiktiga kemikaliepolitiken i EU.

Enligt EU:s sjunde miljöhandlingsprogram för perioden 2014-2020 skulle EU-kommissionen redan 2015 ha vidtagit åtgärder för att hantera kemikalier.  I förslaget till rådsslutsatser uppmanar rådet EU-kommissionen att agera, bland annat vad gäller hormonstörenade ämnen och kemikalier i varor. Rådsslutsatserna lyfter också fram att kommissionen inte heller levererat en EU-strategi för giftfri miljö som planerat och uppmanar kommissionen att göra det så snart som möjligt. I förslaget till slutsatser uppmanar rådet också kommissionen att ta fram en handlingsplan för högflorerade ämnen, PFAS, samt att inkludera flera aspekter av EU:s kemikaliepolitik i ett kommande åttonde miljöhandlingsprogram.

Regeringen anser att slutsatserna pekar på flera viktiga åtgärder som behövs. Regeringen hade gärna sett mer ambitiösa slutsatser för hormonstörande ämnen, men anser att det rumänska ordförandeskapet funnit en välbalanserad kompromisstext.  

Genomförandet av EU:s miljöpolitik har granskats

Sedan 2016 granskar EU-kommissionen hur EU:s medlemsländer genomför EU:s miljöpolitik. För att miljöpolitiken ska genomföras på ett bättre sätt anser EU-kommissionen att medlemsländernas styrningssystem och förvaltningar behöver effektiviseras. Kommissionen vill också generellt förbättra möjligheten till aktivt deltagande från medborgare, civilsamhälle och näringsliv.

På miljörådet den 26 juni kommer ministrarna diskutera de övergripande resultaten från granskningen. Regeringen välkomnar kommissionens granskning och håller med om att det är viktigt att integrera miljö- och klimatmål i andra politikområden och att förbättra transparens och tillgång till information. För att integrera och genomföra klimat- och miljöpolitiken arbetar den svenska regeringen bland annat med ekonomiska styrmedel såsom grön skatteväxling och koldioxidskatt.

Rapporter från ordförandelandet

Det rumänska ordförandeskapet kommer under mötet informera om de diskussioner om EU:s långsiktiga klimatstrategi som hållits i flera olika rådskonstellationer under våren. Ordförandeskapet ska också återrapportera från flera internationella möten.

Miljöminister Isabella Lövin representerar Sverige i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om miljörådets möte den 26 juni