Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Artikel från Finansdepartementet

Regeringens arbete med att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv

Publicerad

Regeringen har överlämnat två propositioner till riksdagen med lagförslag för att genomföra EU:s andra tjänstepensionsdirektiv.

I den ena propositionen lämnas förslag till en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär att försäkringsföretag som driver tjänste­pensionsverksamhet och tjänstepensionskassor föreslås kunna bli tjänstepensions­företag och ska därmed kunna verka enligt den nya regleringen. Propositionen föreslår också att det även ska vara möjligt att bilda helt nya tjänstepensionsföretag.

Den föreslagna regleringen för tjänstepensionsföretag utgår från andra tjänstepensionsdirektivet. Utöver de regler som följer av direktivet föreslås i propositionen bland annat en förstärkt solvensreglering med ett riskbaserat kapitalkrav. Det motsvarar de krav som Finansinspektionen i dag tillämpar i sin tillsyn över försäkringsföretag och tjänstepensionskassor (det s.k. trafikljuset). Det riskbaserade kapitalkravet ska säkerställa ett fullgott skydd för pensionärerna samtidigt som tjänstepensionsföretagen ska kunna leverera en konkurrenskraftig avkastning på pensionskapitalet.

I den andra propositionen föreslår regeringen vissa nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Det handlar i huvudsak om bestämmelser om placeringar, företagsstyrning och information som inför i lagen om tryggande av pensionsutfästelse.

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 15 december 2019.

Proposition: En ny reglering för tjänstepensionsföretag, prop. 2018/19:158

Proposition: Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet, prop. 2018/19:159