Artikel

JiM-myndigheter

Publicerad · Uppdaterad

Regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) omfattar ett 60-tal myndigheter som har fått följande återrapporteringskrav i regleringsbreven för 2020:

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Myndigheter som fått återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i regleringsbreven för 2020:

 1. Arbetsförmedlingen
 2. Arbetsmiljöverket
 3. Barnombudsmannen
 4. Boverket
 5. Brottsförebyggande rådet
 6. Brottsoffermyndigheten
 7. Centrala studiestödsnämnden
 8. Diskrimineringsombudsmannen
 9. Domstolsverket
 10. Ekobrottsmyndigheten
 11. Ekonomistyrningsverket
 12. Folke Bernadotteakademin
 13. Folkhälsomyndigheten
 14. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 15. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 16. Försvarets materielverk
 17. Försvarsmakten
 18. Försäkringskassan
 19. Inspektionen för socialförsäkringen
 20. Inspektionen för vård och omsorg
 21. Konstnärsnämnden
 22. Konsumentverket
 23. Kriminalvården
 24. Kronofogdemyndigheten
 25. Livsmedelsverket
 26. Läkemedelsverket
 27. Migrationsverket
 28. Myndigheten för delaktighet
 29. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 30. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 31. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 32. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 33. Myndigheten för yrkeshögskolan
 34. Pensionsmyndigheten
 35. Polismyndigheten
 36. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 37. Rättsmedicinalverket
 38. Sametinget
 39. Skatteverket
 40. Skolforskningsinstitutet
 41. Socialstyrelsen
 42. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 43. Statens institutionsstyrelse
 44. Statens konstråd
 45. Statens kulturråd
 46. Statens musikverk
 47. Statens skolinspektion
 48. Statens skolverk
 49. Statistiska centralbyrån
 50. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA)
 51. Tillväxtverket
 52. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 53. Tullverket
 54. Universitets- och högskolerådet
 55. Universitetskanslersämbetet
 56. Verket för innovationssystem
 57. Vetenskapsrådet
 58. Åklagarmyndigheten

Organisation med myndighetsuppgifter som fått återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i riktlinjer avseende 2020:

 1. Folkbildningsrådet