Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Mycket på gång inom ramen för den nationella godstransportstrategin

Publicerad

Det hände mycket kring godstrafiken under 2019 och i början av 2020 kommer flera regeringsuppdrag att redovisas.

  • Boverket redovisar sin kartläggning av hanteringen av godsrelaterade transporter i den fysiska planeringen, förslag på åtgärder och en nationell vägledning för en utvecklad planering och samordning av godstransporter.
  • Trafikanalys kommer att slutredovisa uppdraget att analysera hur de transporter som genereras av e-handel kan effektiviseras för att bidra till ökad hållbarhet.
  • Trafikverket gör sin årliga redovisning av uppdrag kopplade till godstransportstrategin och som löper under en längre tid och Trafikanalys presenterar uppföljningen av genomförandet av strategin.

Regeringen har också beslutat om nya uppdrag till Trafikverket som är kopplade till genomförandet av den nationella godstransportstrategin:  

  • Överflyttning. Trafikverket ska återrapportera hur arbetet med att genomföra de åtgärder som de redovisade i rapporten Bättre förutsättningar för sjöfart och järnväg fortskrider. Återrapporteringen görs i samband med årsredovisningen för 2020.
  • Längre och tyngre tåg. Trafikverket ska redovisa hur arbetet med längre och tyngre tåg fortskrider. Uppdraget ska redovisas den 1 september 2020.
  • Marknadsanpassad planering av kapacitet. Trafikverket ska redogöra för hur utveckling och implementering av projektet Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) och andra till detta kopplade utvecklingsprojekt fortlöper. Uppdraget ska redovisas den 29 maj 2020 och den 30 oktober 2020.
  • Kompetensförsörjning. Trafikverket ska redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta för att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn. Uppdraget ska redovisas 2 mars 2021.
  • Implementering av bärighetsklass 4. Trafikverket ska upprätta en genomförandeplan avseende hur delar av det statliga vägnätet avses att upplåtas för bärighetsklass 4 (BK4). Trafikverket ska även redogöra för hur myndigheten bidrar med generell information till kommuner och andra väghållare i frågor rörande upplåtande av vägnät för BK4. Uppdraget ska redovisas den 23 april 2020.

Uppdragen finns att ta del av här.

Ett antal beslut och redovisade regeringsuppdrag under 2019

Under 2019 har drygt tio regeringsuppdrag som är kopplade till den nationella godstransportstrategin redovisats helt eller delvis. Redovisningarna rör allt från drönare till horisontella samarbeten och åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för godstransporter med sjöfart och järnväg.

En handlingsplan för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart har tagits fram och analys av vilka hinder som finns för att öka de intermodala järnvägstransporterna och förslag på hur hindren kan undanröjas har tagits fram. Förslag på en miljölastbilspremie har redovisats och regeringen och riksdagen har beslutat om en klimatpremie för sådana fordon i budgetpropositionen för 2020.

Stadsmiljöavtalen har öppnats för ansökningar som bidrar till samordning av godstransporter och förslag på att tillåta längre lastbilar har remitterats och bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen har också gett en särskild utredare i uppdrag att se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder för att fler ska följa reglerna på området. I slutet av året redovisade även Trafikanalys en delrapport om e-handelns transporter.

Ta del av redovisningar och beslut kopplade till nationella godstransportstrategin här.

Regeringens klimathandlingsplan

Den 17 december 2019 beslutade regeringen om en klimathandlingsplan. I planen utvecklar regeringen hur transportsektorns klimatpåverkan ska minska.

Transportsektorn ställer om för klimatet