Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Arbetsförmedlingen säkrar närvaro på 99 orter

Publicerad

I Arbetsförmedlingens regeringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har nu lämnat en första lägesrapport.

Arbetsförmedlingen beslutade under 2019 att lägga ner ett stort antal kontor. Regeringen anser att det är viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av dessa orter. Arbetsförmedlingen fick därför i uppdrag i regleringsbrevet för 2020 att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 23 oktober 2020. Arbetsförmedlingen ska under genomförandet lämna lägesbeskrivningar över arbetet med uppdraget. Den 14 februari lämnade Arbetsförmedlingen in sin första lägesbeskrivning till regeringen.

Arbetsförmedlingen skriver i sin rapport att myndigheten hittills har säkrat möjligheter till lokal närvaro genom samarbetslösningar med kommunen och/eller via servicekontor på 99 av de 132 orter där kontor har avvecklats eller ska avvecklas. Därmed återstår 33 orter där Arbetsförmedlingen under 2020 behöver säkra förutsättningarna för en ändamålsenlig lokal närvaro på lämpligt sätt. Tillsammans med Statens servicecenter pågår en pilot som möjliggör spontana kundmöten vid sex servicekontor. Myndigheterna har kommit överens om fortsatt samarbete och planeringen av utbyggnaden startar under våren 2020. Samarbetet syftar till att möjliggöra för kunder att få stöd för självservice via spontana besök men också till att kunna erbjuda bokade fysiska möten utifrån behov i Statens servicecenters lokaler.

Att etablera varaktiga och lämpliga samarbetslösningar med kommuner och andra partners är avgörande för att myndigheten ska kunna vara närvarande lokalt. Arbete pågår med att vidareutveckla samverkansstrukturer och att säkerställa att samverkansöverenskommelser upprättas. Detta så att en väl fungerande samverkan med andra partners etableras i hela landet, oavsett i vilken form Arbetsförmedlingen är närvarande.

– Jag har varit tydlig med att skyltarna ska upp och att den lokala närvaron ska säkras. Det är glädjande att se att myndigheten så konkret jobbar efter de riktlinjerna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Senast den 15 juni 2020 ska myndigheten lämna ytterligare en lägesbeskrivning.