Artikel från Finansdepartementet

Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Publicerad Uppdaterad

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

För företag som vill använda de nya reglerna

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ska göra för att använda de nya reglerna.

De tillfälliga reglerna gör det möjligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag att sätta av hela sin vinst för år 2019, upp till högst 1 miljon kronor, till periodiseringsfond. För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor.

Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminär skatt. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Detta är möjligt fram till halvårsskiftet. Om näringsidkaren bara gör avdraget i den ordinarie inkomstdeklarationen sker utbetalningen som skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet har kommit. En näringsidkare som redan har lämnat sin inkomstdeklaration och nu vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver lämna in en ny deklaration.

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst till periodiseringsfond.

De nya reglerna träder i kraft den 6 april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.

Exempel

En frisör har en enskild firma med en omsättning på 710 000 kronor och en vinst på 500 000 kronor för 2019 före avsättning till periodiseringsfond.

Normalt sett sätter frisören i vårt exempel av 30 procent av vinsten i periodiseringsfond, det vill säga 150 000 kronor för 2019. Resten, dvs. 350 000 kronor är överskott före schablonavdrag för egenavgifter. Den preliminära skatten för 2019 uppgår då till cirka 116 000 kronor (om schablonavdrag för egenavgifter gjorts med 25 procent, kommunalskattesatsen är 31,5 procent och begravningsavgiften uppgår till 0,253 procent) och det har frisören redan löpande betalat in på sitt skattekonto.

Genom förslaget kan frisören redan nu begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration och sätta av hela överskottet om 500 000 kronor till periodiseringsfond. På så sätt blir frisörens vinst för 2019 noll kronor. Därmed kan frisören få tillbaka de 116 000 kronor som betalades in på skattekontot för detta år. Den vanliga inkomstdeklarationen lämnar frisören i normalfallet in senast den 4 maj 2020. 

Frågor och svar

Vad innebär det att göra avsättning till periodiseringsfond?

Periodiseringsfond innebär att en del av beskattningen av inkomsten kan skjutas upp till ett senare år. Det kan också användas för att kvitta vinster som har gjorts under ett tidigare år med förluster som görs under ett senare år. Genom denna avsättning kan likviditeten förbättras.

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst, beräknad på visst sätt, till periodiseringsfond. Beloppet som sätts av till periodiseringsfond ett år måste återföras senast efter sex år.

Vad innebär de nya reglerna?

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan öka avsättningen till periodiseringsfond till 100 procent av den skattepliktiga vinsten, upp till en maxgräns om 1 miljon kronor, i inkomstdeklarationen för år 2019. Möjligheten finns fortfarande att göra avsättning enligt de nuvarande reglerna i stället, dvs. med 30 procent av underlaget.

Vinsten måste återföras på samma sätt som enligt nuvarande regler, senast efter sex år. Det utgår inte någon ränta. Om den ökade avsättningen innebär att för hög skatt har betalats för år 2019 återbetalas skatten till näringsidkaren, antingen i form av skatteåterbäring eller efter att en ändrad preliminärskattedeklaration har lämnats in. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.

Vad betyder det i praktiken?

I praktiken kommer alla enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag med en vinst under 1 miljon kronor kunna få ett skattemässigt nollresultat 2019. Preliminärskatten kan därmed återbetalas till företagare.

Enskilda näringsidkare som har en skattemässig vinst över 1 miljon kronor kan alltid minska det skattemässiga resultatet 2019 med 1 miljon via avsättningarna till periodiseringsfonder. Möjligheten finns fortfarande att göra avsättning enligt de nuvarande reglerna i stället, dvs. med 30 procent av underlaget, om det är mer fördelaktigt.

Men det är ju inte många egenföretagare som gör stora vinster?

Skattemässig vinst är näringsidkarens omsättning minskad med kostnader. Det näringsidkaren tar ut som lön räknas alltså som en del av vinsten i det här sammanhanget. Det är redan inbetald preliminärskatt för 2019 på hela denna skattemässiga vinst som nu kan betalas tillbaka för egenföretagare som utnyttjar periodiseringsfonden.

Vilka omfattas av reglerna?

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Reglerna riktar sig främst mot små eller nya verksamheter som inte har haft tid eller möjlighet att bygga upp ekonomiska buffertar som kan användas i situationer med snabbt vikande efterfrågan och fallande intäkter.

Varför omfattas bara egenföretagare och delägare i handelsbolag?

Regeringen har genom en tidigare ändringsbudget föreslagit fler åtgärder med anledning spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. De är dock inte särskilt inriktade mot problem som kan uppstå för egenföretagare med anledning av den aktuella situationen. Verksamhet som bedrivs i form av enskild näringsverksamhet eller fysiska personer som är delägare i handelsbolag kan drabbas särskilt vid en drastisk minskning av efterfrågan samtidigt som företagens kostnader i en betydande omfattning förväntas kvarstå. Det gäller inte minst små eller nya verksamheter som inte har haft tid eller möjlighet att bygga upp ekonomiska buffertar. Det är av stor betydelse att åtgärder snabbt vidtas för att dämpa effekterna av viruset för denna grupp.

När kan jag få tillbaka pengarna?

Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av den preliminära inkomstdeklarationen för 2019. Det går att använda Skatteverkets e-tjänst för detta.

Mer information på Skatteverkets hemsida: Preliminär inkomstdeklaration

Påverkas den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) om man använder sig fullt ut av periodiseringsfonden?

Nej, den som använder periodiseringsfonden 2019 redovisar en lägre inkomst för 2019 men det finns en dom från högsta förvaltningsdomstolen om att varken avsättning till eller återföring från periodiseringsfond ska beaktas vid beräkningen av SGI.

Kan andra socialförsäkringsförmåner påverkas om man använder sig fullt ut av periodiseringsfonden?

Om en företagare sätter av till periodiseringsfond blir inkomsten av näringsverksamhet lägre och en återföring innebär på motsvarande sätt att inkomsten blir högre. Inkomst av näringsverksamhet ligger till grund för beräkning av flera socialförsäkringsförmåner som pension och arbetslöshetsersättning. Det är förmåner som kan påverkas, men däremot påverkas inte SGI. SGI styr bland annat sjukpenning och föräldrapenning.

Påverkar en ökad avsättning till periodiseringsfond rätten till arbetslöshetsersättning?

För företagare beräknas arbetsvillkor utifrån faktisk avsatt tid i företaget året innan arbetslösheten infaller, inte taxerad inkomst. Medhjälpande make/maka i enskild näringsverksamhet betraktas dock som arbetstagare och inte företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Om verksamhetens resultat blir noll till följd av avsättningar till periodiseringsfond finns det en risk att medhjälpande make/maka inte uppfyller arbetsvillkoret och därmed inte har rätt till ersättning från a-kassan.

Periodiseringsfonden kan också påverka underlaget som a-kassan använder sig av när de ska räkna ut dagpenningen (ersättningens storlek) för en företagare som har drivit enskild firma eller handelsbolag. Eftersom inkomsten från verksamheten ligger till grund för beräkningen för beslut om slutlig skatt blir en företagares dagpenning lägre om ett eller flera inkomstår (maximalt 2 år) som använts i beräkningen innehåller avsättningar till periodiseringsfonden. Omvänt blir en företagares dagpenning högre om ett eller flera inkomstår som använts i beräkningen innehåller återföringar till periodiseringsfonden.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.