Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringen stärker förutsättningarna att möta en ökande arbetslöshet

Publicerad

Med anledning av det nya coronaviruset föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 flera åtgärder som ska stärka Arbetsförmedlingen och a-kassornas förutsättningar att möta en ökande arbetslöshet.

Fler insatser till arbetslösa

När betydligt fler arbetslösa vänder sig till Arbetsförmedlingen finns behov att tillföra mer medel i år till tidiga insatser och subventionerade anställningar för människor som står långt från arbetsmarknaden. Därför avser regeringen att tillföra 1 870 miljoner kronor. Pengarna syftar till fler arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetslösa som arbetsmarknadsutbildningar och andra arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag höjs

Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare för att genomföra myndighetens nuvarande uppgifter. För detta syfte avser regeringen att tillföra resurser. Mot bakgrund av vad som nu sker på arbetsmarknaden i spåren av det nya coronaviruset beräknas fler skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Det innebär ytterligare behov av ökade resurser för service till arbetssökande och arbetsgivare samt handläggning av insatser och ersättningar. Regeringen följer utvecklingen noga och kommer även fortsatt att säkerställa att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar att hantera situationen.

Totalt avser regeringen att tillföra Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag 330 miljoner kronor 2020.

Maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb samt stöd till start av näringsverksamhet förlängs

För att förhindra återgång till arbetslöshet anser regeringen att maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb bör förlängas med 12 månader. Förändringen innebär att personer med pågående beslut som kommer löpa ut, dvs. där maxtiden med stöd har förbrukats, kan ta del av extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb i ytterligare 12 månader. Utöver detta avser regeringen också att förlänga stödet för att starta eget företag från sex månader till tolv månader under 2020.  

Ändringarna blir tillfälliga under 2020.

Medel för förstärkt handläggning hos a-kassorna

Med ökad arbetslöshet får a-kassorna fler ärenden att handlägga. Regeringen avser att förstärka a-kassornas resurser för att handlägga ärenden. Syftet är att ge a-kassorna förutsättningar att förhindra långa handläggningstider och därmed tider utan ersättning för kvinnor och män som har blivit arbetslösa. Därför föreslås ett tillskott till a-kassorna under 2020 med 100 miljoner kronor.

Medel avsätts för sommarjobb till ungdomar

Regeringen avser att avsätta 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Syftet är att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och att bidra till sysselsättning. Unga kvinnor och män som annars har svårt att hitta sommarjobb eller sysselsättning på egen hand ska prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

Medel avsätts för Gröna jobb

För att lindra arbetslöshet i Corona-krisens spår avsätts 150 miljoner kr 2020 till arbetsuppgifter inom natur- och skogsvård – naturnära jobb som kan utföras av personer med kortare utbildning. Det är meningsfulla arbetsuppgifter som idag är eftersatta – och det ger samtidigt kompetens i yrken där det råder brist på personal.