Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Vad innebär ett ordförandeskap i OSSE?

Publicerad

Den 1 januari 2021 tar Sverige över ordförandeklubban i OSSE för en period om 12 månader. Uppdraget är ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också för multilateralism, fred och för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen.

Foto: OSSE/Graham Patterson.

Vid OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava, 5-6 december 2019, beslutade organisationens 57 deltagande stater enhälligt att Sverige ska ta över rollen som organisationens ordförande 2021.

”Som ordförande kommer Sverige fortsatt att verka för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på. Vi kommer att prioritera arbetet för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i alla relevanta fora”, sa utrikesminister Ann Linde när beslutet fattades.

Bakgrund om OSSE

OSSE samlar 57 deltagande stater i Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter men också verka för konfliktlösning i de fall då kriser uppstått.

OSSE är också garanten för den europeiska säkerhetsordningen, det vill säga staters rätt till territoriell integritet, förbud mot våldsanvändning samt att staters rätt att självständigt göra utrikespolitiska vägval. OSSE har även en bred definition av säkerhet som utgår från att stater som respekterar demokrati och mänskliga rättigheter både upplever större säkerhet inom sina gränser, samtidigt som man också löper en lägre risk att hamna i konflikt med andra länder. Att övervaka och främja deltagande staters respekt för mänskliga rättigheter är därför en viktig del av OSSE:s verksamhet.

Verksamheten inom OSSE är indelad i tre dimensioner av säkerhet;

  • Politisk-militära säkerhetsfrågor
  • Ekonomiska och miljörelaterade säkerhetsfrågor
  • Kopplingen mellan mänskliga rättigheter och säkerhet

OSSE har sitt ursprung i den Europeiska Säkerhetskonferensen (ESK) som inleddes under det kalla kriget och utgjorde en serie möten där deltagarstaterna arbetade för att nå gemensamma åtaganden för att öka säkerheten och bevara freden i Europa. 1975 antogs den så kallade Helsingforsslutakten som utgör grunden för den europeiska säkerhetsordningen, följt av Parisdeklarationen 1990. OSSE utvecklades till sin nuvarande form år 1994, då den dåvarande pågående Europeiska Säkerhetskonferensen (ESK) utvidgades till en internationell organisation efter beslut vid ett toppmöte i Budapest. Sverige var senast ordförande för OSSE 1993.

Beslut fattas i organisationen med konsensus av det permanenta rådet som träffas veckovis i Wien i Österrike. OSSE:s ministerråd som utgörs av de deltagande staternas utrikesministrar träffas årligen för politisk dialog och beslutsfattande.

Idag är OSSE en samarbetsorganisation där deltagarstaterna genom politisk dialog utkräver ansvar för brott mot den europeiska säkerhetsordningen och de åtaganden som finns avseende mänskliga rättigheter inom ramen för det breda säkerhetsbegreppet. De allvarliga motsättningarna mellan deltagarstater vad gäller pågående konflikter, men också synen på demokrati och mänskliga rättigheter påverkar kraftigt möjligheten för konsensusbeslut att fattas.

Vad innebär ett ordförandeskap i OSSE?

Utrikesminister Ann Linde kommer under 2021 att i personlig kapacitet vara ordförande för OSSE eller ”Chairperson in Office (CiO)” som det kallas.

Ordförandeskapet löper under ett år från den 1 januari till den 31 december. Eftersom OSSE är en ordförandeskapsdriven organisation innebär detta att utrikesministern kommer att företräda organisationen i internationella sammanhang och ge inriktningen i förhandlingar och samt ge organisationen dess politiska vägledning (på mandat från deltagarstaterna). En stor del av verksamheten är given genom tidigare beslut som ordförande behöver förhålla sig till vilket begränsar möjligheterna till politiska initiativ. Till sitt stöd har utrikesministern ett OSSE-ordförandeskapssekretariat i Stockholm och OSSE-delegationen i Wien, som driver det dagliga förhandlingsarbetet.

Ordföranden i OSSE har en viktig roll i organisationens konfliktförebyggande arbete och krishantering, och följer upp genomförandet av fältmissionernas mandat. Bland annat har OSSE:s flaggskeppsmission, den särskilda övervakningsmissionen (SMM) till Ukraina, en central uppgift i att övervaka utvecklingen för säkerhetsläget i landet samt rapportera brott mot den europeiska säkerhetsordningen. Ordföranden utser även en särskild representant för att leda förhandlingarna inom den s.k. Trilaterala kontaktgruppen (Ukraina, Ryssland och OSSE), som diskuterar en fredlig lösning på konflikten i östra Ukraina.

Med ordföranderollen följer även ett ansvar att uppmärksamma och verka för lösningar på de så kallade utdragna konflikterna i OSSE-regionen. Organisationen har en viktig roll för förtroendeskapande och medling i konflikterna som rör Nagorno-Karabach, Transnistrien samt Sydossetien och Abchazien i Georgien. Det svenska ordförandeskapet vill verka för ett ökat fokus på lösning av konflikterna, där den europeiska säkerhetsordningen, kvinnors deltagande och rättsstatens principer är självklara utgångspunkter.

Förberedelser inför ordförandeskapet

Även om det formella ordförandeskapet inleds januari 2021 så har förberedelsearbetet redan inletts. Sedan den 1 januari 2020 ingår Sverige i OSSE:s ordförandeskapstrojka, tillsammans med utgående ordförande Slovakien och nuvarande ordförande Albanien. Sedan årsskiftet leder Sverige, som inkommande CiO, också arbetet inom ramen för OSSE:s kontaktgrupp för medelhavspartners. Denna roll innebär bland annat ansvar för att anordna en ministerkonferens under hösten 2020. Under hösten kommer Sverige också att ta över ordförandeklubban i OSSE:s budgetkommitté för att leda förhandlingarna om OSSE:s budget inför 2021.

I Stockholm har utrikesdepartementet etablerat det sekretariat som ska samordna arbetet inför och under OSSE-ordförandeskapet. Sekretariatet arbetar nära Sveriges delegation till OSSE och involverar alla delar av regeringskansliet som berörs av ordförandeskapet.

Utöver arbetet med att förbereda och genomföra ordförandeskapet inom regeringskansliet så samordnar sekretariatet också de kontakter som tas för åstadkomma en bred förankring av ordförandeskapet, såsom med civilsamhälle, tankesmedjor, riksdagen och dialogen med internationella partners om ordförandeskapet. Utrikesministern har bl.a. bjudit in civilsamhället att göra inspel till prioriteringarna inför ordförandeskapet. Civilsamhället spelar även en viktig roll i uppmärksammandet av OSSE:s principer och gemensamma åtaganden.

Mer detaljerade prioriteringar för Sveriges ordförandeskap kommer att presenteras i juli 2020. Det svenska ordförandeskapsprogrammet kommer att presenteras vid det permanenta rådets första möte i januari 2021.

Vid Sveriges delegation till OSSE arbetar för närvarande åtta personer. Inför 2021 kommer delegationen att förstärkas med ytterligare personal för att kunna hantera den mängd av frågor som ordförandeskapet medför. 

Ministerrådsmötet

I början av december varje år anordnas OSSE:s ministerrådsmöte, vanligtvis i det land som innehar ordförandeskapet. Ministerrådet är OSSE:s centrala beslutsfattande organ dit utrikesministrarna från de 57 deltagande staterna bjuds in. I samband med ministerrådsmötet äger ett antal sidoevent rum för att uppmärksamma viktiga frågor, och mötet är även ett viktigt tillfälle till bilaterala möten.

Utöver de omfattande förberedelser som krävs inför mötet så är mötet det tillfälle då ordförandeskapets prioriteringar kan bekräftas genom beslut som förhandlats i organisationens kommittéer under året.

Det löpande arbetet

Organisationens löpande arbete hanteras av det Permanenta rådet i Wien, som vanligtvis sammankallas en gång i veckan. I Permanenta rådet, som är ett av OSSE:s två beslutande organ, representeras de deltagande staterna av sina OSSE-ambassadörer.

Ordförandeskapet i OSSE ansvarar för planering och koordinering av dessa veckovisa möten. Rollen innebär att sätta agendan, bjuda in talare men också praktiska frågor som att tillse att tolkning till OSSE:s sex officiella arbetsspråk finns, samt även att leda och protokollföra varje möte.

Under Permanenta rådet lyder fyra kommittéer, en för respektive dimension av det breda säkerhetsbegreppet samt en kommitté för budget- och managementfrågor och olika arbetsgrupper. Dessa förbereder olika beslut som fattas av Permanenta rådet, deltagarländernas utrikesministrar eller i sällsynta fall då ett toppmöte anordnas av stats- och regeringscheferna. Kommittéernas mötesfrekvens varierar från veckovis till månadsvis. Under 2021 blir det Sveriges ansvar att koordinera och leda arbetet i kommittéerna.

Forum för säkerhetssamarbete (FSC), det andra av de två beslutande organen inom OSSE, möts likaså veckovis i Wien. I FSC växlar ordförandeskapet var fjärde månad. Sverige satt ordförande senast hösten 2018. I FSC hanteras de militära frågorna kopplade till säkerhet och organisationens mekanismer och instrument för förtroendeskapande och transparens som syftar till att stärka den gemensamma säkerheten. Regelbunden samverkan och koordinering sker mellan ordförande för OSSE och FSC-ordförandena under året.

OSSE:s institutioner

OSSE:s tre autonoma institutioner (Kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter - ODIHR, Högkommissarien för nationella minoriteter- HCNM, och Mediefrihetsrepresentanten - RFoM) utgör viktiga grundpelare för organisationens verksamhet avseende bl.a. demokrati och mänskliga rättigheter. Samarbetet med dessa tre är av stor vikt och betydelse för det land som sitter som ordförande i OSSE. Det kan innebära att samarbeta om agendor och att bjuda in talare till konferenser, tillsättning av tjänster eller koordinering av extra-budgetära projekt (projekt som sker inom ramen för de olika institutionerna men som finansieras av frivilliga bidrag från deltagarstaterna och ej från OSSE:s allmänna budget).

OSSE:s huvudkontor i Wien

OSSE:s huvudkontor (sekretariatet), som leds av generalsekreteraren, är baserat i Wien. För närvarande är Helga Schmid från Tyskland generalsekreterare för OSSE. Sekretariatet bistår ordföranden i frågor som rör organisationens administration men har också expertkunskaper inom en rad områden – inte minst vad gäller de utdragna konflikterna och samarbetet kring ekonomiska och miljörelaterade frågor. Dess geografiska enheter – sydöstra Europa, östra Europa, Kaukasus och Centralasien – stöttar likaså ordföranden med sin expertis.

OSSE:s fältkontor

OSSE har sexton fältkontor eller missioner med närvaro på Västra Balkan, i Östeuropa, Södra Kaukasien och i Centralasien. Ordföranden håller regelbunden kontakt med de olika kontoren och kan ge vägledning för verksamheten inom ramen för deras mandat. Det kan handla om allt från aktuella händelser i regionen, konferenser eller rekryteringar. En gång om året möts representanter från alla fältkontor och missioner i Wien för rapportering och erfarenhetsutbyte. Då är som ordförande i OSSE involverad i planering av mötesagenda och i slutändan även ansvarig mötesledare.

OSSE:s parlamentariska församling

OSSE:s parlamentariska församling har sitt säte i Köpenhamn och består av 323 parlamentariker från samtliga deltagande stater. Den parlamentariska församlingen arbetar utifrån OSSE:s breda säkerhetsbegrepp och har delat upp verksamheten i tre kommittéer som speglar OSSE:s tre dimensioner; säkerhet och militära frågor, miljö- och ekonomifrågor samt mänskliga rättigheter. Församlingen arbetar för att ta fram resolutioner och rekommendationer som syftar till att uppmana deltagarstaternas respektive politiska ledare att implementera deltagarstaternas åtaganden inom OSSE.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är världens största organisation för regional säkerhet och har 57 deltagande stater. I arbetet inom OSSE deltar alla Europas och Östeuropas stater, USA, Kanada och länderna i Centralasien på lika villkor. Från Vancouver till Vladivostok är ett begrepp som används för att beskriva organisationens geografiska omfång. OSSE:s verksamhet utgår från en brett definierad syn på säkerhet, som omfattar såväl militär rustningskontroll som mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, miljösäkerhet och demokrati. OSSE är en unik multilateral organisation med politiskt bindande beslut som fattas genom konsensus.

Genvägar till ytterligare information