Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Justitiedepartementet

De brittiska medborgarnas rätt att fortsätta bo och arbeta i Sverige enligt utträdesavtalet

Publicerad Uppdaterad

Här kan du läsa mer om brittiska medborgarnas rätt att fortsätta bo och arbeta i Sverige enligt utträdesavtalet.

Utträdet inleds med en övergångsperiod

Storbritannien lämnade EU den 1 februari, men fram till och med den 31 december 2020 gäller en övergångsperiod då EU-rätten fortfarande gäller för Storbritannien. Det innebär att situationen för de brittiska medborgare som bor i Sverige inte ändras under den perioden. Fram till årsskiftet kommer de alltså att kunna fortsätta att arbeta och bo här, och nyttja sin rätt till fri rörlighet inom EU, på samma sätt som före utträdet.

När övergångsperioden löper ut är det tänkt att den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska ta vid. Förhandlingar om den framtida relationen pågår för närvarande. Övergångsperioden kan förlängas om parterna är överens om det, som längst till och med 2022.

Efter övergångsperioden börjar utträdesavtalets särskilda bestämmelser om medborgarnas rättigheter att tillämpas

Rätten för alla EU-medborgare och deras familjemedlemmar att bo, arbeta eller studera i andra EU-länder är en av hörnstenarna inom EU, och många EU-medborgare och brittiska medborgare har gjort sina livsval baserat på denna rätt till fri rörlighet. Att skydda dessa medborgares livsval var en viktig prioritering under förhandlingarna om utträdesavtalet. Utträdesavtalet innehåller därför särskilda bestämmelser som skyddar rättigheterna för de medborgare som har nyttjat sin rätt till fri rörlighet inom EU.

Dessa särskilda bestämmelser till skydd för de berörda medborgarna börjar att tillämpas efter övergångsperioden. I Sverige innebär det, i korthet, att de brittiska medborgare som har nyttjat sin fria rörlighet inom EU genom att flytta till Sverige före övergångsperiodens utgång kommer att ha rätt att bo och arbeta här även fortsättningsvis, i princip på samma villkor som gällde för dem medan de fortfarande var EU-medborgare.

Det är alltså inte endast de som bodde i Sverige vid själva utträdet som omfattas, utan även de som kommer till Sverige under övergångsperioden.

Regeringen föreslår att de brittiska medborgarna ska ansöka om en ny uppehållsstatus

I den proposition som regeringen har överlämnat riksdagen föreslås bestämmelser som kompletterar utträdesavtalet i Sverige när det gäller de brittiska medborgarnas rätt att fortsätta bo och arbeta i Sverige. Förslagen innebär bl.a. att brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som bor i Sverige vid övergångs­periodens slut, och som vill fortsätta att bo här, ska ansöka om en ny uppehålls­status, i enlighet med artikel 18.1 i utträdesavtalet. Uppehållsstatusen medför de rättigheter som följer av utträdesavtalet.

Uppehållsstatus ska beviljas de brittiska medborgare och deras familje­medlemmar som vid övergångsperiodens utgång uppehåller sig i Sverige i enlighet med de villkor för fri rörlighet som gäller inom EU. Det krävs inte att den som söker de facto vistas i Sverige precis vid övergångsperiodens slut. Tillfällig frånvaro som inte påverkar uppehållsrätten är tillåten.

Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige, i huvudsak under samma villkor som gäller för en EU-medborgare. Dessa villkor innebär, i korthet, att de berörda medborgarna ska:

  • vara anställda eller egenföretagare,
  • ha tillräckliga tillgångar och en sjukförsäkring,
  • vara familjemedlem till en annan person som uppfyller kraven, eller
  • ha fått permanent uppehållsrätt (dvs. ha bott här lagligt i mer än fem år och därför inte längre behöver uppfylla några krav).

En person med uppehållsstatus som har bott lagligt i Sverige i fem år kommer, precis som en EU-medborgare, att ha permanent uppehållsrätt här. Den som har fått permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan endast förlora den om han eller hon är borta från Sverige i mer än fem år.

Migrations­verket föreslås vara den myndighet som fattar beslut om uppehållsstatus. I departementspromemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU i fråga om medborgarnas rättigheter (Ds 2020:5) föreslås att de som berörs ska ha tio månader på sig att ansöka om den nya uppehållsstatusen.

För de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien finns ett motsvarande system på plats. 

Brittiska medborgare som kommer till Sverige efter övergångsperioden

Om inget annat bestäms under förhandlingarna mellan EU och Storbritannien så kommer de brittiska medborgare som vill flytta till Sverige efter övergångsperioden att få ansöka om ett uppehållstillstånd här på samma sätt och på samma villkor som andra personer som inte är EU-medborgare.