Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Svenska villkor och löner ska gälla i Sverige

Publicerad

Den 30 juli träder ändringarna i utstationeringslagen i kraft som ska förbättra arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som tillfälligt arbetar i ett annat land.

Ändringarna i utstationeringslagen innebär:

Den lön som arbetstagarorganisationer får kräva i kollektivavtal är inte längre begränsad till en minimilön. Detta innebär att utstationerade arbetstagare har rätt till lönevillkor som motsvarar den lön som gäller i landet som de arbetar i. En arbetstagare kan dessutom ha rätt att till ersättning för resa, kost och logi under utstationeringen i Sverige samt rätt till inkvartering.

Skyddet vid långvarig utstationering förstärks genom att samtliga arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på långvarigt utstationerade arbetstagare, med vissa undantag. Undantagna är regler för vad som gäller vid ingående och uppsägning av anställningsavtal, konkurrensklausuler och tjänstepension. En utstationering kan också anses som långvarig genom att olika arbetstagares utstationeringstid läggs samman.

Utökat skydd för uthyrda utstationerade arbetstagare

Nu ska likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av arbetstagare tillämpas vid utstationering.

Anmälningsskyldighet från första dagen

Ändringarna i utstationeringslagen innebär också skärpningar i bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson. Förslagen syftar till att regelverket vid utstationering ska fungera väl i praktiken. Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige är skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen och utse en kontaktperson i Sverige även för utstationeringar som avses pågå under högst fem dagar.

Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige har också en skyldighet att lämna dokumentation till tjänstemottagare i Sverige som visar att en anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket. Tjänstemottagare ska även underrätta Arbetsmiljöverket om arbetsgivare inte visar att anmälningsskyldigheten fullgjorts.

Arbetsmiljöverket får utökade befogenheter vid sin tillsyn över skyldigheterna att anmäla utstationering och utse en kontaktperson. Arbetsmiljöverket ges bland annat befogenhet att begära in uppgifter och att besluta om vitesföreläggande.