Isabella Lövin har entledigats, Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Ändringar i avfallsförordningen

Publicerad

De som i yrkesmässig verksamhet hanterar farligt avfall ska rapportera uppgifter om avfallet till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverket. Regeringen har nu beslutat om vissa ändringar i avfallsförordningen för att underlätta kommunernas rapportering till avfallsregistret.

Regeringen beslutade om införande av registret i juni 2020. Skyldigheten att lämna uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret gäller från den 1 november 2020. Naturvårdsverket tillhanda­håller vägledning om rapportering till avfallsregistret. För att underlätta för kommuner att rapportera till avfallsregistret beslutade regeringen den 12 november 2020 om vissa ändringar i avfallsförordningen.

Lättnader i kraven på anteckningar och rapportering

Kommunen ansvarar för att samla in farligt kommunalt avfall och farligt bygg- och rivningsavfall från hushåll. Till skillnad från verksamhetsutövarna är hushållen inte skyldiga att väga eller klassificera sitt avfall. Hushållen lämnar i ofta små mängder av olika typer av farligt avfall. I de flesta fall sker ingen vägning eller klassificering av avfallet när kommunerna tar emot det. Detta gör att kommunerna har svårt att inom den tid som föreskrivs i förordningen anteckna och rapportera uppgifter till avfallsregistret i samband med transport och insamling. Ändringen i avfallsförordningen innebär att skyldigheten att anteckna och rapportera uppgifter till avfallsregistret inträder när avfallet lämnar återvinningscentralen eller, om avfallet körs direkt till en behandlare, senast två dagar efter att avfallet lämnas till behandlaren.

Transportdokument vid transporter från hushåll

Det görs även en mindre ändring av skyldigheten att upprätta transportdokument där det förtydligas att transportdokument ska finnas även vid transport av avfall från hushåll och då upprättas av transportören. Kravet på att transportdokument ska finnas vid dessa transporter följer av avfallsdirektivet. Naturvårdsverket har ett bemyndigande att meddela föreskrifter och kan införa lättnader som innebär att kraven blir rimliga för dessa transporter.

Kommunernas rapportering om kommunalt avfall

Enligt avfallsförordningen ska kommunerna varje år rapportera till Naturvårdsverket om vikten på det kommunala avfall som har samlats in i kommunerna. Naturvårdsverket behöver uppgifterna för rapportering till EU-kommissionen enligt avfallsdirektivet. I arbetet med före­skrifter som ska precisera rapporteringskraven har det visat sig att bestämmelsen är för begränsad mot bakgrund av vad som ska rapporteras till kommissionen. Rapporterings­skyldigheten utvidgas därför så att den även omfattar uppgifter om avfallets sammansättning och ursprung. Samman­sättning kan handla om hur mycket som är livsmedelsavfall. Ursprung kan handla om i fall avfallet kommer från hushåll eller verksamheter.