Artikel från Justitiedepartementet

Frågor och svar om inreseförbud från Norge, Storbritannien och Danmark

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har fattat beslut som kraftigt inskränker möjligheterna att resa från Norge, Storbritannien och Danmark till Sverige. Skälet till besluten om inreseförbud från dessa länder är den smittspridning och mutation av coronaviruset som har rapporterats därifrån. När det gäller Danmark och Norge finns dessutom en risk för trängsel och smittspridning i köpcentrum och på restauranger i gränsnära områden och förbuden syftar till att minska dessa risker.

Inreseförbudet gäller till den 14 februari 2021 eller till dess att annat meddelas.

Regeringen har den 30 december 2020 fattat beslut om en ändring i inreseförbudet till Sverige från Storbritannien. Ändringen innebär att en utlänning som omfattas av undantagen från inreseförbudet kommer att behöva visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-smitta, innan han eller hon tillåts resa in i landet från Storbritannien. Men för att inte försvåra transporter av viktigt gods, till exempel läkemedel eller medicinsk utrustning, gäller inte kravet personal i transportsektorn.

Kravet gäller inte heller för svenska medborgare, som alltid har rätt att resa in i Sverige. Däremot gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla som har varit i Storbritannien ska testa sig för covid-19 direkt vid ankomst till Sverige, stanna hemma och efter fem dagar ska testa sig igen.

Förändringen gäller från och med den 1 januari 2021.
Pressmeddelande: Negativt testsvar för covid-19 krävs för inresor till Sverige från Storbritannien

Regeringen har den 14 januari 2021 fattat beslut om en ändring i reseförbudet till Sverige från Danmark och Storbritannien. Ändringen innebär att barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor kan resa in i landet. Dessutom utökas undantaget för de som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter från Danmark.

Förändringen gäller från och med den 16 januari 2021.
Pressmeddelade: Vissa ändringar i inreseförbuden från Storbritannien och Danmark

Den 24 januari 2021 beslutade regeringen om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet till att också gälla Norge. Inreseförbudet mot Norge är utformat på samma sätt som det som sedan tidigare gäller mot Danmark. Samma undantag gäller också. 

Förändringen gäller från och med den 25 januari 2021.
Pressmeddelande: Tillfälligt inreseförbud från Norge

Frågor och svar om inreseförbudet

Det är ett tillfälligt förbud mot att resa in i Sverige från Norge, Storbritannien och Danmark.

Inreseförbudet från Storbritannien gäller för samtliga resande med några undantag. Undantagen gäller för:

 • Svenska medborgare
 • Personer som bor eller arbetar i Sverige
 • Personer inom transportsektorn och diplomater
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor
 • Personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet

Storbritannien har rapporterat om en mutation av Corona-viruset med en spridning på upp till 70 procent. Mutationen har förvisso upptäckts i några andra EU-länder, men i en jämförelsevis begränsad omfattning. Det är därför relevant att göra en mer noggrann kontroll på resenärer från Storbritannien än från andra länder.

I dagsläget är det bara Storbritannien som är aktuellt, eftersom landet befinner sig i en speciell situation, med en snabb spridning av det muterande viruset. Men det går inte att utesluta att andra länder kan komma att omfattas av liknande åtgärder.

Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock även svenskar som reser från Storbritannien att testa sig så fort man kommer hem till Sverige och sedan igen efter fem dagar. Alla andra nationaliteter måste kunna uppvisa ett negativt test, med undantag för dem som transporterar gods.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kravet gäller bara vid resor direkt från Storbritannien. Det är inte praktiskt möjligt att spåra och kontrollera alla personer som rest från Storbritannien via andra länder.

Däremot gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla som har varit i Storbritannien ska stanna hemma, testa sig för covid-19 direkt efter ankomst och efter fem dagar testa sig igen. Det är naturligtvis oerhört viktigt att alla följer den här uppmaningen.

Det är centralt att transporter av viktigt gods, som till exempel livsmedel eller mediciner, inte försvåras. EU-kommissionen har också rekommenderat medlemsstaterna att göra undantag för personer som transporterar gods. Och vi strävar ju efter ett EU-gemensamt agerande gentemot Storbritannien.

Ja, kravet omfattar även barn då syftet är att försöka förhindra risken för smittspridning. Barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor undantas dock från kravet på testning.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kravet gäller negativa provsvar från testning för en pågående Covid 19-infektion, som ska ha utförts max 72 timmar före ankomst. Positiva svar från antikroppstester kommer alltså inte att accepteras. Den praktiska tillämpningen av förordningen och eventuella behov av närmare specificeringar svarar Polismyndigheten för.

Inreseförbudet från Norge och Danmark gäller för samtliga resande med några undantag. Undantagen gäller för:

 • Svenska medborgare
 • Personer som bor eller arbetar i Sverige
 • Personer inom transportsektorn
 • Personer med trängande familjeskäl
 • Barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige och den person som ledsagar barnet vid sådana resor
 • Personer som utför hälso- och sjukvårdsarbete eller bor på Bornholm kan resa mellan Bornholm och en annan del av Danmark via Sverige
 • Personer som utför hälso- och sjukvårdstransporter, t.ex. mellan Bornholm och en annan del av Danmark via Sverige
 • Personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet
 • Diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda

Nej, inreseförbudet gäller även då. Det finns inget undantag för de danskar eller norrmän som äger hus i Sverige.

Nej, inreseförbudet gäller även då. Det finns inget undantag för personer som bara vill resa igenom Sverige.

Nej, inreseförbudet gäller även då. Det finns inget undantag i den situationen.

Nej, inreseförbudet gäller även då. Det finns inget undantag för den som har familjeanknytning till en svensk medborgare. Däremot finns ett undantag för barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor.

Ja, regeringen har beslutat om undantag vid inresa från Storbritannien för personer som bor eller arbetar i Sverige.

Regeringen är väl medveten om att ett inreseförbud får negativa konsekvenser på många sätt. Det är därför inget beslut som fattats lättvindigt. I den här pandemin har kraftfulla åtgärder krävts och tuffa beslut varit tvungna att fattas. När det handlar om att kunna stoppa ytterligare smittspridning så har regeringen från början sagt att man kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra och minska smittspridning. Detta inreseförbud är ett sådant nödvändigt beslut. Däremot finns det nu ett undantag för barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm och den person som ledsagar barnet vid sådana resor.

Rapporteringen om smittspridningsläget och en eventuell ny form av viruset ger anledning att vidta nya åtgärder. Då situationen förändras måste regeringen också vara beredda att förändra sättet att hantera den.

Regeringen vill undvika en situation där personer reser till Sverige för att handla och besöka restauranger då risken för trängsel skulle öka.

Regeringen hoppas på en tillfällig åtgärd, men just nu är den absolut nödvändig för att förhindra ytterligare smittspridning och förlust av människoliv.

Frågor och svar om flygförbud

Inreseförbudet innebär att möjligheten att resa från Storbritannien till Sverige är kraftigt begränsad. De utlänningar som omfattas av undantagen från inreseförbudet kommer, enligt de ändringar som regeringen beslutat den 30 december 2020, att behöva visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-smitta, innan de tillåts resa in i landet från Storbritannien. Detta gäller med vissa undantag.

Både utlänningar och svenska medborgare ska också följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att isolera sig hemma, testa sig dag ett och dag fem samt inte träffa någon annan person. Information om detta sprids exempelvis på flygplatser.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om karantänsregler

Alla svenskar som reser in till Sverige från Storbritannien ska testa sig direkt vid ankomst.

Alla som reser in till Sverige från Storbritannien ska oavsett testresultat stanna hemma i sju dagar. Fem dagar efter ankomst ska man testa sig igen. Man väntar med att röra sig i samhället tills man fått besked att testet från dag fem inte visar covid-19. Om testet visar covid-19 ska man följa de regler som gäller för det.  

Information lämnas på flygplatser och i hamnar, enligt Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Är man hemkommen från Storbritannien från och med den 12 december 2020 eller senare ska man testa sig omgående och stanna hemma i sju dagar efter hemkomst och testa sig efter fem dagar från ankomst.

Arbetsgivare inom vård och omsorg kommer att uppmanas att vård- och omsorgspersonal som rest hem från Storbritannien den 12 december eller därefter ska testa sig och i väntan på svar stanna i hemmet. Detta ska även gälla om man lever i samma hushåll som någon som är hemkommen från Storbritannien den 12 december eller därefter.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter, på Folkhälsomyndighetens webbplats

För närmare frågor om hur inresande bör agera hänvisar regeringen till Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter, på Folkhälsomyndighetens webbplats