Artikel från Näringsdepartementet

Strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken

Publicerad

Den 11 december tog landsbygdsminister Jennie Nilsson emot Jordbruksverkets förslag på utformning av stöd och ersättningar i den strategiska plan som ska beskriva den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2023-2027. Varje medlemsland i EU ska ta fram en sådan plan för att beskriva den jordbrukspolitik som landet ska införa och bedriva.

Jordbruksverket fick uppdraget att föreslå utformning av åtgärder i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 tidigare i höst. Jordbruksverkets arbete med förslaget har även presenterats och diskuterats med berörda organisationer vid ett särskilt sakråd som Näringsdepartementet bjöd in till den 9 november. 

Sakråd: Om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

En promemoria från Näringsdepartementet med titeln behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige har varit ute på remiss under 2020.

Promemoria: Behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Vad händer nu?

Näringsdepartementet ser nu över och tar ställning till förslagen på utformning av stöd och ersättningar som Jordbruksverket har lämnat in. Näringsdepartementet kommer därefter att utforma förslag på Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Regeringen ska lämna över förslaget på strategisk plan till EU-kommissionen under nästa år. EU-kommissionen kommer att granska Sveriges förslag under 2022. Efter genomförda förhandlingar ska EU-kommissionen godkänna den strategiska planen som ska träda i kraft 2023.

Ansvarsfördelning mellan Regeringskansliet och Jordbruksverket

Det är regeringen (Näringsdepartementet) som äger den strategiska planen och beslutar om innehållet i den. Innan den strategiska planen kan träda i kraft ska den även godkännas av EU-kommissionen.

Jordbruksverkets ansvar är att löpande svara på uppdrag från regeringen (Näringsdepartementet), bidra med utvärderingar och analyser samt föreslå utformning av stöd och ersättningar i den strategiska planen. I det arbetet har Jordbruksverket samverkat med andra myndigheter, intresseorganisationer och näring.

Bakgrund CAP

Vart sjunde år reformeras den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Den nya perioden kommer att starta 2023. EU-kommissionen har lagt fram lagförslag om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Varje medlemsland i EU ska kopplat till detta ta fram en strategisk plan för att beskriva den jordbrukspolitik som landet ska införa och bedriva.