Artikel från Finansdepartementet

Stöd till energieffektivisering av flerbostadshus blir sökbart 1 oktober 2021

Publicerad

Den 20 juni 2021 fattade regeringen beslut om en förordning som innebär att byggnadsägare kommer kunna ansöka om stöd för energieffektivisering i flerbostadshus från och med 1 oktober 2021. Förslaget bygger på en promemoria som Finansdepartementet remitterade i mars 2021.

Förordningen innebär följande:

  • Stöd får ges till merkostnader som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
  • Stöd får ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
  • Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget. För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag till högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.
  • Varsamhetskravet ska beaktas genom att frågan om bygglov ska vara utredd innan stödet söks.
  • För att få stöd ska den som genomför åtgärderna medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorns.
  • Ansökan om stöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Energieffektiviseringsåtgärderna och merkostnaderna för investeringen ska godkännas av en oberoende expert.
  • Stöd får inte ges till en åtgärd som påbörjats innan ansökan om stöd har inkommit till länsstyrelsen.
  • Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med beslut om stöd (förskottsutbetalning).
  • Energieffektiviseringsåtgärderna ska påbörjas inom sex månader från beslutet om stöd och färdigställas inom två år från dagen för påbörjandet.
  • När energieffektiviseringsåtgärderna är färdigställda ska stödmottagaren ansöka om utbetalning hos länsstyrelsen, senast tre månader efter färdigställandet.

Länsstyrelsen beslutar om utbetalning och Boverket betalar ut stödet. Från 1 oktober 2021 blir stödet sökbart och Boverket kommer utveckla föreskrifter och vägledning som hjälp i ansökningsprocessen.