Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Arbetsförmedlingen får analysuppdrag om matchningstjänster

Publicerad

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera och redovisa vissa förutsättningar inför den närmare utformningen av vidareutvecklade matchningstjänster. Myndigheten ska bland annat analysera hur tjänsterna kan utformas så att alla deltagare ges ett ändamålsenligt stöd på ett sätt som främjar goda resultat. Arbetsförmedlingen ska också analysera hur det kan säkras att det finns ett likvärdigt utbud av matchningstjänster i hela landet.

Arbetsförmedlingen behöver på ett mer effektivt sätt än i dag ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reformeras.

– Vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Arbetsförmedlingen är, och kommer fortsatt vara, en stor och viktig myndighet med ansvar för att arbetssökande som behöver det ska få stöd, oavsett var i landet man bor, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Som en del i arbetet med reformeringen har regeringen beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera och redovisa vissa förutsättningar inför den närmare utformningen av vidareutvecklade matchningstjänster. Arbetsförmedlingen har sedan tidigare fått i uppdrag av regeringen att införa matchningstjänster. Underlag från detta analysuppdrag kommer att ligga till grund för den fortsatta utformningen av matchningstjänster.

– Matchningstjänster är ett av flera viktiga verktyg som Arbetsförmedlingen har till sitt förfogande för att fler ska komma i arbete och för att lösa arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Det är avgörande att de utformas så att de leder till goda resultat, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Analysuppdraget berör bland annat att:

  • Arbetsförmedlingen ska analysera hur matchningstjänsterna ska utformas så att alla deltagare får ett ändamålsenligt stöd och så att de främjar goda resultat. Tjänsterna ska också utformas på ett sätt som beaktar att det ska finnas en bredd av andra arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • Arbetsförmedlingen ska vidare analysera hur ersättningen till leverantörerna ska ge incitament för dem att nå varaktiga resultat. Därför ska Arbetsförmedlingen bland annat analysera hur utbetalningar till leverantörer kan spridas ut över tid och om det ska vara olika ersättningar för olika resultat. Det handlar till exempel om den arbetssökande får en subventionerad anställning eller går till utbildning.
  • Arbetsförmedlingen ska också analysera hur likvärdigt utbud av matchningstjänster kan skapas i hela landet. Det handlar bland annat om hur leveransområden kan utformas och vilka krav som kan ställas på leverantörerna. Arbetsförmedlingen ska också analysera om det ska vara olika ersättningar mellan tätare och mer glest befolkade områden.

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 11 mars 2022.

Kontakt